2019-08-22

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ბაკალავრიატში ჩარიცხულთა საყურადღებოდ!

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია წარმოებს ა/წ 4-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 10:00-დან 17:00 საათამდე (უნივერსიტეტის II კორპუსი, აუდიტორია N201).

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი.
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).
  • ორი ფოტოსურათი (3X4) და სურათი CD დისკზე;
  • არასრულწლოვანის შემთხვევაში - სანოტარო წესით დამოწმებული დაბადების მოწმობის ასლის წარმოდგენა და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თანხლება, ამ უკანასკნელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტითურთ;
  • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

 (უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტებია: თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი:  TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი: GE76 TB74 8803 6020 1000 02; ანგარიშზე თანხის შეტანა შეიძლება "სს თიბისი ბანკის" ნებისმიერ ფილიალში).  

იხილეთ სტუდენტური გზამკვლევი