2018-12-19

ცხადდება ღია კონკურსი პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით (აფილირების პირობით)

ცხადდება ღია კონკურსი ა(ა)იპ “საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” პროფესორის ერთ ვაკანტურ  აკადემიურ თანამდებობაზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით (აფილირების პირობით).

 • კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2019  წლის 24  იანვრიდან  25 იანვრის  ჩათვლით, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11:00-17:00
 • კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღების ვადა: 2019 წლის 28 იანვრიდან  1 თებერვლის  ჩათვლით
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნების ვადა: 2019  წლის 4 თებერვლი

საკონკურსო ვაკანსიის მოთხოვნები:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება;

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 • სილაბუსი/სილაბუსები,  რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებით გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები:

 • საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;
 • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის მასალების შემუშავება/ უზრუნველყოფის გამოცდილება;
 • პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოლოგიაში;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 • საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის გამოცდილება; 
 • საერთაშორისო კვლევითი საზოგადოების წევრობა/მონაწილეობა;
 • ინგლისური ენის ცოდნა მინუმუმ B2 დონეზე და ინგლისურ ენაზე ლექციების წაკითვის შესაძლებლობა.

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით) და სასწავლო მასალები
 • შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/დ ა გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამდასტურებელი ინფორმაცია;
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. 
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

მიმაგრებული დოკუმენტები: