ახალი წიგნი: „ქართული ენის პრაქტიკული კურსი“

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა გამოსცა ახალი წიგნი „ქართული ენის პრაქტიკული კურსი“ (ავტორები: პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე და პროფესორი იამზე ვაშაკიძე. რედაქტორი პროფესორი მერაბ ნაჭყებია.). 
წარმოდგენილი სახელმძღვანელო მსგავსი გამოცემებისაგან განსხვავდება თეორიულ ნაწილში საინტერესო სიახლეებით, მრავალფეროვანი პრაქტიკული მართლწერის წესებით, ნორმატიულ და არანორმატიულ ფორმათა შეპირისპირებითი ცხრილებით, თეორიული ნაწილის აღსაქმელი სავარჯიშოებითა და ტესტებით. ვფიქრობთ, ახლებური მიდგომებით შექმნილი „ქართული ენის პრაქტიკული კურსი“ აბიტურიენტებსა და ბაკალავრიატისა სტუდენტებს მისცემს საშუალებას, ნათლად გაიაზროს მრავალსაუკუნოვანი ქართული ენის სტრუქტურა და შეისწავლოს ქართული სამწიგნობრო ენა.