ანნა ჭიღიტაშვილი

განათლება:

 • 2009 - გრიგორ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი,  GR 000006; სარეგისტრაციო #000042; სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი; იურიდიული ფაკულტეტი;
 • 1986-1991 - ს.ს.რ.კ.- ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის უმაღლესი მილიციის სკოლა. იურისტის კვალიფიკაცია; ФВ 503174; სარეგისტრაციო #1269; სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი;
 • 2000-2003 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; კრიმინალისტიკისა და სისხლის სამართლის პროცესის კათედრის ასპირანტურა; სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1996-2004 წწ. - გამომძიებელი, კრიმინალისტიკის კათედრის  უფროსის მოადგილე; საქართველოს უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი; საქართველოს უშიშროების სამინისტროს აკადემია - საქართველოს უშიშროების სამინისტრო;
 • 2004-2006 წწ. - გ.მ.ს. გამომძიებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • 2006-2012 წწ. - კრიმინალური პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  პოლიციის აკადემია; სამხედრო წოდება - პოლიციის პოლკოვნიკი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • 2013 წლიდან დღემდე - ასოცირებული პროფესორი  სისხლის სამართლის მიმართულებით; თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი,  კრიმინალისტიკის (ფოტო-დაქტილოსკოპიის) სამართლის მიმართულებით პროფესიული პროგრამის ავტორი/ხელმძღვანელი; თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • 2014 წლიდან დღემდე - პროფესორი საერთაშორისო სამართლის და სისხლის სამართლის მიმართულებით; ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი; ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1.  „თანამედროვე ტერორიზმი’’ -  მონოგრაფია, თბილისი 2009წ.
 2. „ტერორიზმი თანამედროვეობის გლობალური პრობლემა’’ - მონოგრაფია, თბილისი 2010წ.
 3. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“ - სტატია: საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ #4,05.2016 წ. თბილისი 2016;