ბაკალავრიატის კანდიდატთა რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი.
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).
  • ორი ფოტოსურათი (3X4) და სურათი CD დისკზე;
  • არასრულწლოვანის შემთხვევაში - სანოტარო წესით დამოწმებული დაბადების მოწმობის ასლის წარმოდგენა და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თანხლება, ამ უკანასკნელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტითურთ;
  • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.