ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო ნაშრომები

 

11.09.2019 ია გიგიბერია პროფესიული განათლების როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში
12.07.2019 მირანდა გავაშელი ტურიზმის დარგი და მისი გავლენა რეგიონული ეკონომიკის განვითარებაზე
03.05.2019 ელენე დიდებულიძე სარეკრეაციოდ გამოყენებული ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსატევების მიკრობული დაბინძურების შედარებითი შესწავლა
30.04.2019 ლევან ბედენაშვილი საქართველოს აეროპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება
30.04.2019 ლევან ზაზაძე საქართველოში საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების მეთანოლად გადამუშავების გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება 
30.04.2019 ნიკო გაფრინდაშვილი საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გეომორფოლოგიური და გეოდინამიკური ცვლილებების და რისკების შეფასება საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაასთან დაკავშირებით
16.04.2019 თამარ კვარაცხელია ნეფროპროტექტორული ბიოფლავანოიდებისათვის ეფექტური წამალთფორმების შემუშავება
04.04.2019 ნინო ცხოვრებაშვილი ლიდერობის თავისებურებები ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებისას ფრანგული ორგანიზაციის მაგალითზე
01.04.2019 ეკატერინე კვირიკაშვილი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, როგორც თვითგანვითარებადი ორგანიზაცია და მისი მართვის მოტივაციის სტრატეგია
13.03.2019 ეკატერინე ყიფიანი ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების და გამა რიტმის მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური და ჰიპოკამპის GABA-ერგული პროექციებით: ქცევითი, ელექტროფიზიოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა
25.01.2019 როდენ მემარნიშვილი მყარი მინერალური რესურსების მართვის ეკონოიკური პოლიტიკა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები
25.01.2019 იამზე შვანგირაძე იმიდაზოლის და ტრიაზოლის ტიპის ქირალური სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების ენანტიოსელექტიური ანალიზი პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტების გამოყენებით და ამ შხამქიმიკატების ნიადაგში დეგრადაცია
04.12.2018 გურამ მეტივიშვილი მიწის ინტეგრირებული პოლიტიკისა და შრომითი მიგრაციის გამოწვევები საქართველოში
10.12.2018 ლია კურტანიძე თეორემათა მტკიცების მეთოდები სქემებსა და ურანგო ლოგიკაში
02.02.2018  თამარ კოპალიანი მცენარე Digitalis ferruginea-ს ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
10.07.2017 ვაჟა ნებიერიძე საქართველოშ მოზარდი მცენარის  Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოების ქიმიური შედგენილობის შესწავლა
30.03.2017  თამარ   შამათავა ბიოსაწვავის  მიღების ტექნოლოგიური პროცესების  განსაზღვრა და მისი  ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში
27.02.2017  მელანო შავგულიძე თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის დისრეგულაცია, როგორც ჰიპოკამპის ნეიროგენეზის ცვლილების და ძირითადი დეპრესიული დაავადების თანმდევი კოგნიტიური დარღვევების ძირითადი ფაქტორი
24.02.2017  ვერა ბჟალავა მუშა მეხსიერების ფუნქციონირების თავისებურებები ყურადღბის დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომის დროს
15.02.2017  ვლადიმერ ბარამიძე საქართველოში გავრცელებული კარტოფილის PVY, PVX, PLRV ვირუსების და მათი რეკომბინანტული შტამების მოლეკულურ-ბიოლოგიური დახასითება
13.02.2017 კახაბერ ჟღენტი კორპორაციული მართვის ღიაობა და ინფორმაციული გამჭვირვალობა საქართველოში: გამოწვევები და სრულყოფის გზები
10.02.2017 ნინო დუმბაძე საქართველოს ენდემური მცენარე მთის სვინტრის (Poygonatum obtusfolium Miscz.)მანოზა-სპეციფიკური ლექტინის ბიოქიმიური თვისებების, ფიზიოლოგიური როლისა და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა
10.02.2017 მაია ხურციძე ქრისტესისხლას(Chelodonium majus) ქიტინ-სპეციფიკური ლექტინის ბიოქიმიური თვისებების, ფიზიოლოგიუირ როლისა და ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლა
06.02.2017 სოფიო მატარაძე სეპტოჰიპოკამპური პროექციების მნიშვნელობა ჰიპოკამპის გლუტამატერგულ ტრანსმისიასა და მეხსიერების პროცესში
01.02.2017 მაია დემურიშვილი პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციის მოდულაცია ბაზალური წინატვინის ქოლინერგული სისტემებით
29.07.2016 მარიამ ჭიღლაძე ოკადაიკის მჟავით გამოწვეული ალცჰეიმერის დაავადების ცხოველურ მოდელში მეხსიერების სხვადსხვა ფორმისა და ჰიპოკამპში ნეოროტრანსმიტერთა აქტიურობის კვლევა ვირთაგვებში
14.07.2016 ნელი მაღლაკელიძე თავის ტვინის ორექსინერგული სისტემის, როგორც უნიპოლარული დეპრესიული    მდგომარეობის ქცევითი და ძილ-ღვიძილის ციკლის დარღვევების ეტიოლოგიის შესაძლო ინტეგრალური კომპონენტის კვლევა
04.07.2016 მალხაზ ვახანია ალოეს (A.aristata) ორგანოებიდან ლექტინების გამოყოფა, მათი ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება და ფუნქცია.
21.06.2016 ნინო გოგუაძე სვეტიცხოვლის ტაძრისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კვლევა გეოფიზიკური მეთოდებით
02.06.2016 ილია ჩიბიროვი კონტროლი - მმართველობითი გადაწყვეტილების საფუძველი
02.06.2016 ქრისტინე ომაძე თანამედროვე ცვლილებები საკრედიტო ბაზრისა და კრედიტების მენეჯმენტის განვითარებაში (საქართველოს საბანკო და მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების მაგალითზე)
12.02.2016 გიორგი ქუთათელაძე იაპონური მენეჯმენტი და მისი ტრანსფერის თეორიულ-ემპირიული შესაძლებლობა საქართველოში
02.02.2016 მაია კუხალეიშვილი საქართველოში ადაპტირებული კარტოფილის ტუბერებიდან in vitro უვირუსო სინჯარის მცენარეებიდან ელიტური თესლის მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება
18.12.2015 დავით ხაჟომია ლოგისტიკური პროცესების ინფორმაციულ-უზრუნველმყოფი სისტემა
18.12.2015 ბექა კობერიძე მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ინსტიტუციური მიმართულებები საქართველოში და ევროკავშირთან ინტერნაციონალიზაციის წინააღმდეგობები
20.11.2015 გიორგი მაისურაძე საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და NO/CO-ს ერთობლივი კონვერსიით გაწმენდის შესაძლებლობა მოდიფიცირებული ბუნებრივი ცეოლითების მონაწილეობით
01.10.2015 ლალი ყრუაშვილი მეხსიერების და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშირის შესწავლა
31.07.2015 გიორგი ხარშილაძე საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებები გარდამავალ პერიოდში
27.07.2015 ნონა ლურსმანაშვილი საქართველოს სეისმურად აქტიური სტრუქტურების შესწავლა და კვლევის მეთოდიკის შერჩევა („ბორჯომი-ყაზბეგის რღვევის“ მაგალითზე)
06.07.2015 დავით ადვაძე მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები
10.06.2015 ივანე ჩხაიძე კაპიტალიზაცია - საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პრობლემა და მისი დაძლევის გზები
04.06.2015 დავით ასლანიშვილი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები საქართველოში:გამოწვევები და პერსპექტივები
26.02.2015 დავით ჭიჭინაძე საქართველოს სახელმწიფო რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა საბაზრო ტრანსფორმაციის პერიოდში
23.02.2015 ნინო სადრაძე კონტინენტური კოლიზიის ზონის გეოდინამიკა სამხრეთ საქართველოს (ჯავახეთი და მიმდებარე არეები) კოლიზიისშემდგომი ვულკანიზმის ევოლუციის მაგალითზე 
28.01.2015 თამარ გიორგაძე ნანოტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა დნმ-ის კომპლექსებში ვერცხლის ნანონაწილაკებთან და ვერცხლის იონებთან, სპექტროსკოპული და თერმოდინამიკური მეთოდებით
24.12.2014 თემურ მაისურაძე უპირატესობის მენეჯმენტი
30.07.2014 მაია გოგიაშვილი ფორმალური ნეირონის ადაპტაციის მოდელები
11.07.2014 თემურ მიმინოშვილი სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობის მექანიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები
04.11.2013 ელგუჯა მელაძე შრომითი ურთიერთობების რეგულირება და სოციალური დიალოგის განვითარება საქართველოში
28.12.2012 ილონა ძალამიძე თერმოფილური მიკროსკოპული სოკოების სტაბილური ცელულაზა და ქსილანაზა
28.12.2012 ქეთევან კორძახია საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესწავლა და მისი დაბინძურებისგან დაცვის ზოგიერთი მეთოდი
12.12.2012 ნინო ბენაშვილი შავი ზღვის საქართველოს სექტორის ეკოგეოქიმიის საკითხები
08.11.2012 ნანა ბენიძე ალგორითმებისა და პროგრამების ვერიფიკაციის (კორექტულობის) კრიტერიუმების დადგენა ავტომატების თეორიის მეთოდებით
26.09.2012 ნუგზარ კერესელიძე ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელირება