2021-02-10

დაიწყო გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობა

2020 - 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  -5 ადგილი;  
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 5 ადგილი; 
 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • საქართველოს ისტორია - 5 ადგილი; 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  10 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 10 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;

შენიშვნა:  სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2021 წლის  8  – 17 თებერვალი;
 • კრედიტების აღიარების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2021 წლის  9 – 18 თებერვალი;        
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2021 წლის  10 – 19 თებერვალი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2021 წლის    19  თებერვალი
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2021 წლის  22 თებერვალი.

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება ელექტრონულად, UMS-ზე შემოთავაზებული ფორმით); 
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან  მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 • დამდეგი - 2020 – 2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) დოკუმენტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 • 551 74 00 05
 • 551 73 00 05