დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

სამსახურის უფროსი: ბადრი აფციაური 
მცველი: ვლადიმერ დოლიძე 
მცველი: შოთა კვაჭაძე
მცველი: კახა ფაილოძე 

სამსახურის ფუნქციები: 

  • უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების/მატერიალური ფასეულობების უსაფრთხოებას და დაცვას;
  • დაწესებულების შენობის მთელ პერიმეტრზე იცავს საზოგადოებრივ წესრიგს და სახანძრო უსაფრთხოების წესებს უწყვეტ რეჟიმში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
  • ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილებაში;
  • წესრიგის დარღვევაზე ახორციელებს შესაბამის რეაგირებას და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან;
  • ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში ახორციელებს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მყოფთა ევაკუაციის ორგანიზებას;
  • ამზადებს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ და ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის შემდგომი განვითარებისთვის;
  • ასრულებს ხელმძღვანელობის სხვა მითითებებს, რომლებიც არ არისნგათვალისწინებული ამ დებულებით, მაგრამ უკავშირდება სასწავლო პროცესისნგამართულ ფუნქციონირებას, წესრიგის დაცვას, უნივერსიტეტისნთანამშრომელთა/სტუდენტთა უსაფრთხოებას და უნივერსიტეტის ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას.