2020-04-17

დოქტორანტ დავით ახვლედიანის დისერტაციის დაცვა

 

2020 წლის 8 მაისს, 16:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის
სკოლის  სადისერტაციო  საბჭოს  ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 

დღის წესრიგი:

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, დავით ახვლედიანის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: "იურიდიული დოკუმენტების ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმანის ანალიზი”

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლელა აბდუშელიშვილი, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

ოფიციალური შემფასებლები: ნათია ასათიანი ფილოლოგიის დოქტორი; ნინო გრიგოლია  ფილოლოგიის დოქტორი.

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 

სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღვანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დასამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები დასადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107   

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.