2020-04-08

დოქტორანტ ეკა ახვლედიანის დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 13 აპრილს, 16:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 
 

დღის წესრიგი:
„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, ეკა ახვლედიანის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე:  „თანამედროვე თურქული რომანის ქართული თარგმანების ძირითადი პრობლემები მთარგმნელობითი თეორიის ფონზე“.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: შალვა გაბესკირია,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: ელენე ჯაველიძე,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; თამარალფენიძე,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 
სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები და სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.