2018-12-05

დოქტორანტ იამზე შვანგირაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 14 დეკემბერს, 15:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერნციო დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა  სკოლის,  ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დარგობრივი სექციის დოქტორანტ იამზე შვანგირაძის  სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: „იმიდაზოლის და ტრიაზოლის ტიპის ქირალური სასოფლო-სამეურნეო შხამქიმიკატების ენანტიოსელექტიური ანალიზი პოლისაქარიდული ქირალური ადსორბენტების გამოყენებით და ამ შხამქიმიკატების ნიადაგში დეგრადაცია“