2020-05-16

დოქტორანტ კესო გეჯუას დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 18 მაისს, 17:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 

დღის წესრიგი:

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, კესო გეჯუას სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე:  „მეგრული სიტყვა-ფორმები და ქართველთა სამწიგნობრო ენის ლექსიკური ფონდი“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ტარიელ ფუტკარაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რევაზ შეროზია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

ოფიციალური შემფასებლები: მანანა ტაბიძე ,ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; ასმათ შონია, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცრიებული პროფესორი.

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 

სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დასამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები დასადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107  

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.