2020-05-16

დოქტორანტ სოსლან სურმანიძის დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 21 მაისს, 16:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. 

დღის წესრიგი:

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, სოსლან სურმანიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: “ილია ჭავჭავაძე ქართულ კრიტიკასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლევან ბებურიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი. ოფიციალური შემფასებლები: ნინო მამარდაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი; ნათია სიხარულიძე, ფილოლოგიის დოქტორი.

ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად. 

სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები დასადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.