დოქტორანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

 1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით);
 2. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი,  (2019 წლის კურსდამთავრებულებისთვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
 3. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 4. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) შესაბამის დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 5. პირადობის მოწმობა (პასპორტი) ასლი;
 6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობა (ვაჟებმა) - ასლი;
 7. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული ვერსიის სახით CD დისკზე (გვარისა და სახელის  დისკზე მითითებით);
 8. სამოტივაციო წერილი; 
 9. სავარაუდო საკვლევი თემის კონცეფცია; 
 10. სადისერტაციო ნაშრომის პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაში მიღწევის გეგმა;
 11. სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა (შემოთავაზებული ფორმით).

მიმაგრებული დოკუმენტები: