დოქტორანტურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები

  • აპლიკანტთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) - 2020 წლის 25 აგვისტო - 8 სექტემბერი;
  • გამოცდა უცხო ენაში და შედეგების გამოცხადება - 2020 წლის 9 სექტემბერი;
  • გამოცდა სპეციალობაში და შედეგების გამოცხადება - 2020 წლის 10 სექტემბერი;
  • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება - 2020 წლის 10 – 12 სექტემბერი;
  • ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა - 2020 წლის 14 სექტემბერი.

სპეციალობის გამოცდა დოქტორანტურაში, 8 სექტემბერი

„საქართველოს ისტორია“ - 12:00 საათი, აუდიტორია N 205 (პირველი კორპუსი, მეორე სართული);