ევა გოცირიძე

განათლება:

 • 1981-1987 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, აკადემიური ხარისხი: დიპლომი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა
 • 1997-1998 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპრანტურა, აკადემიური ხარისხი: იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა: საკონსტიტუციო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საერთაშორისო სამართალი
 • 2005-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი (Magna Cum Laude), სპეციალობა: საკონსტიტუციო სამართალი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2017-დღემდე - საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 • 2013-2017 - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • 2009-2013 - (კონტრაქტის საფუძველზე) პრეცედენტული სამართლის თარგმისა და დამუშავების დეპარტამენტი; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
 • 2009-2013 - ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
 • 2005-2006 - მრჩეველი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში; საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 2000-2005 - ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი; ადამიანის უფლებათა ცენტრი; საქართველოს უზენაესი სასამართლო;
 • 1997-2000 - იუსტიციის საბჭოს წევრი; საქართველოს იუსტიციის საბჭო;
 • 1996- 1997 - განყოფილების უფროსი, სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის და განზოგადების განყოფილება; საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 1992-1996 - უფროსი კონსულტანტი, სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია; საქართველოს უზენაესი სასამართლო;
 • 1987-1992 - კონსულტანტი; სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია; საქართველოს უზენაესი სასამართლო

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1.  წიგნი: „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, დიდი პალატის გადაწყვეტილებები“; საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი(IRZ); თბილისი, 2016;
 2. წიგნი: „ჩვენი კონსტიტუცია, კომენტარი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებანი“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2015;  
 3. წიგნი: „იმპიჩმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში (კონსტიტუციური დილემები)“; გამომცემლობა „უნივერსალი, თბილისი, 2013;
 4. წიგნი: საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი“, მე-2 თავი (თანაავტორობით); კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი, GIZ, (2013);
 5. წიგნი: „გამოხატვის თავისუფლება ღირებულებათა კონფლიქტში“. გამომცემლობა „ჯისიაი“, თბილისი, 2008;
 6. „გაუმართლებელი ჩარევა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 3 მარტის პროცედურულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით „რუსთავი 2-ის საქმეზე), ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #4/17 თბილისი, 1017;
 7. “Sunday Times”-ის საქმე; ქართული უნივერსიტეტის შრომები- 2017 წლის #7;
 8. “როგორ და რატომ უნდა შეიცვალოს იმპიჩმენტის ქართული კონსტიტუციური მოდელი”, ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ , თბილისი,  2017 ;  
 9. “ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-16 ოქმი - სუბსიდიურობის პრინციპის განვითარება თუ გაუმართლებელი ჩარევა?” ჟ. « მართლმსაჯულება და კანონი », თბილისი, 2015:
 10. “საკონსტიტუციო სასამართლოს იურისდიქცია გონივრულად უნდა გაფართოვდეს”,  ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, თბილისი, 2015:
 11. „სიკვდილის უფლება განზომილებათა დრამატულ კვეთში”,თანაავტორი - მ. უგრეხელიძე, ჟ. “კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე”, თბილისი, 2014 №7;
 12. “ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცებისათვის”,  ჟ. “მართლმსაჯულება და კანონი”, #4, თბილისი, 2014; 
 13. „იმპიჩმენტმა უნდა შეიძინოს პოლიტიკური ბუნება”, ჟ. “მართლმსაჯულება და კანონი”, თბილისი,  2014
 14. ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის: “საქართველოს კონსტიტუცია, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები”; თბილისი, 2014 წ.
 15. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-19 და 38-ე მუხლების კომენტარი; (საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თბილისი, 2012 წ.);
 16. „აბსოლუტური აუცილებლობა” - მყარი კრიტერიუმი თუ  კომპრომისული პირობითობა?”; სტატიათა კრებული “ადამიანის უფლებათა თანამედროვე გამოწვევები” (რედ. კ.კორკელია ); თბილისი, 2009.
 17. “To be or not to be” - Human (Approaching the Euthanasia Dillema); Rights Dimensions; Liber Amicorum Pranas Kuris; Mykolo Romenio Universitetas, 2008.
 18. .“Causation: Reflection in the Mirror of the European Convention on Human Rights”, liber amicorum LUZIUS WILDHABER (Collection of Essays), Engel Verlag (Kehl) 2008. თანაავტორი: მ. უგრეხელიძე.
 19. “Life before and After Birth: Within the Context of the Approach by the European Court of Human Rights”, J. “Prava Chelaveka” (“Human Rights”) N1(10), January 2008. Moscow.  

სამეცნიერო კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა:

 1. 2018 - კონსტიტუციური მართლმსაჯულების გამოწვევები და ევროპის კავშირის სამართალი; თბილისი; მოხსენების სათაური: „სამმაგი იურისდიქციის პრობლემა ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში“
 2. 2018 - ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-16 ოქმის ამოქმედება; თბილისი; მოხსენების სათაური: გამოწვევები ეროვნული მართლმსაჯულებისათვის 
 3. 2017 - კონფერენცია „სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვა და გამოხატვის თავისუფლება“, თბილისი, თავისუფალი უნივერსიტეტი; მოხსენების სათაური: „გამოხატვის თავისუფლება v. სასამართლოს ავტორიტეტი“,
 4. 2015 - კონფერენცია „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-16 ოქმი“, თბილისი; მოხსენების სათაური: “კონვენციის მე-16 ოქმი, ეჭვები და გამოწვევები ეროვნული მართლმსაჯულებისათვის”,
 5. 2015 - კონფერენცია „საკონსტიტუციო სასამართლოს იურისდიქციის გაფართოება“; თბილისი, მოხსენების სათაური: “უნდა გავრცელდეს თუ არა საკონსტიტუციო კონტროლი საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე?”
 6. 2015 - საერთაშორისო ფორუმი „ კორუფციის აღმოფხვრა მართლმსაჯულებაში“; ბუქარესტი, მოხსენების სათაური: “მართლმსაჯულებაში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კარგი გამოცდილება”;
 7. 2014 - კონფერენცია „სიცოცხლის უფლების დაცვა“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “ევთანაზიისა და ფეტუსის სიცოცხლის უფლებები”;
 8. 2014 - კონფერენცია „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “დასაშვებობის კრიტერიუმები - კონვენციის ეფექტიანი გამოყენებისათვის”;
 9. 2014 - კონფერენცია  „ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტები კონვენციის მე-6 მუხლი“; თბილისი;მოხსენების სათაური: “სამართლიანი განხილვის უფლება” – სტრასბურგის სასამართლოს   იურისპრუდენციის მიხედვით”;
 10. 2014 - საერთაშორისო კონფერენცია „სამოსამართლო ეთიკა და დისციპლინა“; სან ფრანცისკო; მოხსენების სათაური: “მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძვლები“
 11. 2014 - კონფერენცია „ მედიის თავისუფლების როლი და დანიშნულება“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “გამოხატვის თავისუფლება - ჟურნალისტთა მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა” ;
 12. 2013 - კონფერენცია „იმპიჩმენტის ქართული კონსტიტუციური მექანიზმი“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “იმპიჩმენტის მექანიზმის როლი ხელისუფლებისადმი ხალხის ნდობის შენარჩუნებაში” ;
 13. 2010 - კონფერენცია „ადამიანის უფლებათა დაცვა -ევროპული სტანდარტები“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “ქმედითი შიდასამართლებრივი მისაგებელი”;
 14. 2009 - კონფერენცია „ “წამება, არაადამიანური და დამაცირებელი მოპყრობა”; თბილისი; მოხსენების სათაური: „კონვენციის მე-3 მუხლი, ევროპული მიდგომები და შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი“;
 15. 2008 - კონფერენცია - „სიცოცხლის უფლების დაცვა და სახელმწიფოს პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებები“; თბლისი; მოხსენების სათაური: “სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებები პატიმართა სიცოცხლის უფლების დაცვის სფეროში” ;
 16. 2008 - კონფერენცია- „დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “ობიექტური და სუბიექტური მიუკერძოებლობა” 
 17. 2008 - კონფერენცია „საქართველოს ონსტიტუცია - თანამედროვე გამოწვევების ჭრილში“; თბილისი; მოხსენების სათაური: “კონტროლისა და ბალანსის სისტემა საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით” .