ევა გოცირიძე

განათლება:

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი, (წარჩინებით), (1987); სპეციალობა “სამართალმცოდნეობა”;
 • იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალიზაცია: კონსტიტუციური სამართალი (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); სადისერტაციო შრომა: “იმპიჩმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში (კონსტიტუციური დილემები) “, (1998);
 • საერთაშორისო სამართლის დოქტორი (“Magna Cum Laude”), სპეციალიზაცია: საერთაშორისო სამართალი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სადისერტაციო შრომა: “გამოხატვის თავისუფლება ღირებულებათა კონფლიქტში (სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით)”, (2006);
 • აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი (2016);
 • პრაქტიკული საადვოკატო ლიცენზიის მოპოვება საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების გზით (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის განხრით), (გამოცდის შედეგი: 98/100). (2010);
 • TACIS-ის მენეჯმენტის კურსი (თბილისი, 1996);
 • სამეცნიერო სტაჟირება უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (Wayne State University),მიჩიგანი, აშშ ( 1996-1997);
 • ინგლისური ენის სპეციალური კურსი უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიჩიგანი, აშშ (1996-1997);
 •  OSCE, TACIS, ABA, ERA  და “შტატის სასამართლოთა ეროვნული ცენტრის (The National Centre of State Courts) (აშშ) საერთაშორისო სერთიფიკატები;

საქმიანობა მართლმსაჯულების სფეროში:

 • საქართელოს საკოსტიტუციო სასამართლოს წევრ (2017- დღემდე)
 • საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი (2013-17);
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მრჩეველი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალში (2005 – 2006);
 • ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო (2000-2005); 
 • საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრი (1997-2000); 
 • საერთაშორისო ურთიერთობათა კოორდინატორი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო (1994-1996);
 • სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მდივანი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო (1992-1996);
 • სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების განყოფილების უფროსი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, (1996);
 • უფროსი კონსულტანტი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო (1992-1996);

ტრენინგი:

 • საერთაშორისო კონფერენცია - “ძლიერი მართლმსაჯულება აღმოსავლეთ ევროპაში”, ბუქარესტი, (2015); 
 • საგანმანათლებლო პროგრამა ესპანეთის მართლმსაჯულების მთავარ საბჭოში, “მოსამართლეთა შერჩევა, დანიშვნა, შეფასება და დისციპლინა”, მადრიდი, (2015);
 • სასწავლო ვიზიტი დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში, მოსამართლეთა დანიშვნა და პროფესიული შეფასება საქსონიის მიწაზე,  დრეზდენი,  (2014);  
 • USAid-ის მხრდაჭერით განხორციელებული სასწავლო პროგრამა “სამოსამართლო ქცევის კალიფორნიის კომისიაში”, “მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები და პროცედურა”, სან-ფრანცისკო, (2013):
 • საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოების ავუეთა (Avoues)  ეროვნული პალატის მიერ ორგანიზებული საგანმანათლებლო პროგრამა მართლმსაჯულების ფრანგული სისტემის შესახებ, პარიზი, (1999); 
 • მსოფლიო ბანკის პროგრამა-“მართლმსაჯულების სისტემის თვითმენეჯმენტის შესახებ”; ნიუ-ჯერსი, ვირჯინია, (აშშ); (1998); 
 • ABA-ს პროგრამა -“ სასამართლოსა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა”, ვაშინგტონი, ჩიკაგო, ნიუ-იორკი,  (1997); 
 • უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების საერთაშორისო სამოსამართლო კონფერენცია, ვაშინგტონი, აშშ (1996); 
 • ABA-ს სამოსამართლო საწრთვნელი პროგრამა - “მართმსაჯულების სისტემა აშშ-ში”, პასადენა (კალიფორნია, აშშ. )(1996); 
 • OSCE-ს პროგრამა - “სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელშესაწყობად” ,ვარშავა, პოლონეთი, (1995); 

კანონპროექტებისა და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტების ავტორობა: 

 • სასამართლოს განვითარების სტრატეგიის ნაწილები: “სასამართლო, ხედვა, მისია, ღირებულებები, მიზნები”, “სასამართლოს დამოუკიდებლობა დამიუკერძოებლობა, დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საჩინარობა”, (2017);
 • ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების 2015 წლის სახელმწიფო გეგმა, ნაწილი: სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო პროგრამა” (2015);
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დებულება “მოსამართლეთა პროფესიული შეფასების თაობაზე”, (2015);
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დებულება “მოსამართლეთა დაწინაურების პროცედურისა და კრიტერიუმების შესახებ”, (2015);
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დებულება “იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომების შესახებ” (2014);
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დებულება “იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საკონსულტაციო კომიტეტის თაობაზე” (2014);
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დებულება “მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცედურისა და კრიტერიუმების თაობაზე” (2013); 
 • კანონი “საქართველოს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ” (1999);
 • საქართველოს იუსტიციის საბჭოს დებულება “საქართველოს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ”(1998);
 • მსოფლიო ბანკისათვის მომზადებული სასამართლო რეფორმის სტრატეგიული    განვითარების    გეგმა N: “სასამართლო:  მისია, ხედვა, ღირებულებანი, მიზნები “ (1998); 
 • “საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსი”, (1998);
 • “საქართველოს მოსამართლის ფიცის” ოფიციალური ტექსტი (1998);
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის დადგენილებები:
  • “მკვლელობის შესახებ”;
  • “ყაჩაღობის შესახებ”;
  • “თავისუფალი არჩევნების უფლების დარღვევის თაობაზე”;
  • “სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებული უფლებების თაობაზე”;
  • “ ეჭვმიტანილის უფლებების შესახებ”; 
  • "საკუთრების უფლების თაობაზე”.
  • “ ნარკოდანაშაულთა შესახებ”. (1990-97) 

სამართლებრივი საქმიანობა მართლმსაჯულების ფარგლებს გარეთ

 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, (2012 წლიდან დღემდე); 
 • საქართველოში სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, (2013 წლიდან დღემდე);
 • დამცველი ადვოკატი ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის საკითხებზე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (2009-2013);
 • სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებზე კანონპროექტებისა თუ საექსპერტო დასკვნების შემუშავება და წარდგენა დასახელმწიფო და ოფიციალურ დაწესებულებებში (საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, საკონსტიტუციო რეფორმის სამთავრობო კომისია) (თემები: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის, პროკურატურის რეფორმირების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიების განმტკიცების, იმპიჩმენტის მექანიზმის სრულყოფისა და სხვ.), (1998 წლიდან დღემდე);
 • მონაწილეობა იურისტთა საერთაშორისო ასოციაციის ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამაში საქართველოსა და ისრაელს შორის სამართლის თანამედროვე აქტუალურ პრობლემებზე(სისხლის სამართალი, საკონსტიტუციო სამართალი და სხვ.) ისრაელის უზენაესი სასამართლოს, ქნესეთის, ადვოკატთა ასოციაციის, საქართველოსა და ისრაელის საელჩოების მონაწილეობით; იერუსალიმი, თელ-ავივი, (ისრაელი); (2009).
 • ტრეინინგი ევროპული სამართლის აკადემიაში (EღA),საერთაშორისო სემინარი _ “ევროპული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება”; ტრირი, (გერმანია),  (2007);
 • მონოგრაფია: “იმპიჩმენტის როლი ხელისუფლების კონტროლისა და ბალანსის სისტემაში”, (1998);
 • საგანმანათლებლო პროგრამა ქ.Hჰანოვერის ფედერალიზმის ინსტიტუტში, (გერმანია, 1998); 
 • სტაჟირება უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მიჩიგანი, აშშ) (1996-1997); 
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის  შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის წევრი  (1994-1997);
 • თანაავტორი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტისა (სახელმწიფო დანაშაული,დანაშაული პიროვნების თავისუფლების, პატივისა და ღირსების წინააღმდეგ) (1994-1997);
 • ჟურნალ “მართლმსაჯულების მაცნეს” სარედაქციო კოლეგიის წევრი ; (1995-1999);
 • ლექციები უეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (მიჩიგანი, აშშ) (1997), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (1998), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში (2012-დან დღემდე).
 • სამართლებრივი თემებისადმი მიძღვნილ ტელე- და რადიოპროგრამებში მონაწილეობა; 
 • უამრავი პუბლიკაცია პრესაში სამართლებრივი სისტემის რეფორმირებისა და გაუმჯობესების საკითხებზე.

საქმიანობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში

 • იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მასწავლებელი; კურსი იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთთვის: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალი;  (2017); 
 • ადამიანის უფლებათა ეროვნული მწრთვნელი, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში, პროექტი “ საპარლამენტო დემოკრატიის განვითარება საქართველოში”, ქობულეთი, საქართველო (2015);  
 • ადამიანის უფლებათა თემებზე კანონპროექტებისა თუ სამართლებრივი დასკვნების შემუშავება და მათი უფიციალური უწყებებისათვის (პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო, საკონსტიტუციო რეფორმის სამთავრობო კომისია) წარდგენა, (2003 წლიდან დღემდე); 
 • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კონტრაქტორი სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ ენებზე თარგმნის საკითხებზე (HRTF translations   project), (2010-1013); 
 • გამოცდილება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე საჩივრების მომზადებისა და წარდგენის სფეროში (12 საჩივარი), (2009-2013).
 • საერთო სასამართლოს მოსამართლეებისათვის დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და მის საფუძველზე შექმნილი პრეცედენტული სამართლის გამოყენების სხვადასხვა საკითხზე (2005-დან დღემდე);
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მრჩეველი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში (2005 – 2006); 
 • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატისათვის წერილობითი კომენტარის წარდგენა კონვენციის მე-14 მუხლის (დისკრიმინაცია)  გამოყენების საკითხზე; საქმე Nachova and Others v. Bulgaria (2005);
 • ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოწყობილ მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თარგმანის ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების შესახებ (სტრასბურგი, 2005);
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, (2000-2005); 
 • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციის შესწავლის, ანალიზის, განზოგადებისა და გავრცელების მიზნით  საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის დაარსება (1998);   

პედაგოგიური საქმიანობა 

 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში: საკონსტიტუციო სამართალი, ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალი, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები (2012 - დღემდე);
 • იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მასწავლებელი; 
 • ადამიანის უფლებათა სფეროში სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სადოქტორო შრომების ხელმძღვანელობა ( დისკრიმინაცია, სიცოცხლის უფლება, კერძო და საჯარო ინტერესების დაბალანსება კონვენციის მე-8-11 მუხლების მიხედვით და სხვა). 

სხვა პროფესიული საქმიანობა 

 • საზოგადოების დემოკრატიული გარდაქმნის პროცესში აქტიური ჩართულობა, ძირითადად შეხედულებების წარდგენის გზით საზოგადოებისათვის საჭირბოროტო თემების, სამართლის უზენაესობის, საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში რეფორმის საკითხებზე (სხვადასხვა კონფერენციებში, ფორუმებში, ტელე-და რადიოპროგრამებში მონაწილეობა, პუბლიკაციები ჟურნალ-გაზეთებში და სხვ.). 

მოხსენებები საერთაშორისო და ეროვნულ კონფერენციებსა და სემინარებზე: 

 1. „გამოხატვის თავისუფლება ვ. სასამართლოს ავტორიტეტი“, თავისუფალი უნივერსიტეტი,  2017 წლის ოქტომბერი; 
 2. “კონვენციის მე-16 ოქმი, ეჭვები და გამოწვევები ეროვნული მართლმსაჯულებისათვის”, თბილისი, 2015;
 3. “მტკიცების ტვირთი დიფამაციის საქმეებში”, თბილისი, (2015);
 4. “უნდა გავრცელდეს თუ არა საკონსტიტუციო კონტროლი საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე?” თბილისი, (2015);
 5. “მართლმსაჯულებაში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კარგი გამოცდილება”, ბუქარესტი (2015); 
 6. “მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მიმდინარე გამოწვევები”, თბილისი, (2016); 
 7. “მედიის თავისუფლება –ისტორიული ექსკურსი”, თბილისი, (2015);
 8. “ევთანაზიისა და ფეტუსის სიცოცხლის უფლებები” თბილისი, (2014);
 9. “დასაშვებობის კრიტერიუმები – კონვენციის ეფექტიანი გამოყენებისათვის”, (2014);
 10. “სამართლიანი განხილვის უფლება” – სტრასბურგის სასამართლოს   იურისპრუდენციის მიხედვით”, თბილისი (2014);
 11. “მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძვლები”, სან-ფრანცისკო (2014); 
 12. “გამოხატვის თავისუფლება – ჟურნალისტთა მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა”, თბილისი, (2014);
 13. “წინაპირობები მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფისათვის”, ერევანი (2014); 
 14. “იმპიჩმენტის მექანიზმის როლი ხელისუფლებისადმი ხალხის ნდობის შენარჩუნებაში”, თბილისი, (2013); “
 15. “როგორ მივაღწიოთ ბალანსს სასამართლს დამოუკიდებლობასა და ანგარიშვალდებულებას შორის”, თბილისი, (2013); 
 16. “ქმედითი შიდასამართლებრივი მისაგებელი”, თბილისი, (2010); 
 17. “სასამართლოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტები და გარანტიები”, თბილისი, (2010); 
 18. “სასამართლოს დამოუკიდებლობა, თანამედროვე გამოწვევები”, თბილისი, (2010); 
 19. “წამება, არაადამიანური და დამაცირებელი მოპყრობა”, თბილისი, (2009); 
 20. “სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებები პატიმართა სიცოცხლის უფლების დაცვის სფეროში” თბილისი, (2008);
 21. “ობიექტური და სუბიექტური მიუკერძოებლობა”, თბილისი, 2008; 
 22. “კონტროლისა და ბალანსის სისტემა საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით”, თბილისი, (2008);  
 23. Fფორმულა _ “ შეურაცხმყოფელი, გამაოგმებელი, შემაწუხებელი”, კონვენციის მე-10 მუხლის მიხედვით”, თბილისი (2007);
 24. “სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით”. (თბილისი, (2006);
 25. “სიცოცხლის უფლება, პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებები”, თბილისი, (2006);
 26. “ მიზეზობრიობა საერთაშორისო სამართალში”, თბილისი, (2005);  
 27.  “დასაბუთებული გადაწყვეტილება – შეფასების კრიტერიუმები”, თბილისი, (2004); 
 28. “ადამიანის უფლებათა დაცვა, ევროპული სტანდარტები”, თბილისი, (2002).
 29. “ პრესის თავისუფლება საქართველოში”, ჩიკაგო, (1999).
 30. “სამოსამართლო დეონტოლოგიისა და დისციპლინის ზოგიერთი ასპექტი”, თბილისი, (1999);
 31. “სასამართლოს მისია და სასამართლო რეფორმის პრობლემები”, თბილისი (1998).   
 32. “საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან”, ტალინი, (1997); 
 33. “იმპიჩმენტის მექანიზმი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით”, დეტროიტი, აშშ (1997); 
 34. “პრესის თავისუფლება საქართველოში, ჩიკაგო, (1997); 
 35. “კონსტიტუციური იურისდიქცია – უცხოური გამოცდილება და ქართული პერსპექტივა”, თბილისი, (1996);  

პუბლიკაციები:

წიგნები:

 1. ჩვენი კონსტიტუცია, კომენტარი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებანი”, (თბილისი, 2015). 
 2.  “საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, მე-2 თავი, კონსტიტუციონალიზმის ცენტრი, ( თანაავტორობით), GIძ, (2013);
 3. “იმპიჩმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონსტიტუციური დილემები, თბილისი, 2013;
 4. “სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით” (თბილისი, 2006);
 5. “მიზეზობრიობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში”, (თბილისი, 2006); 
 6.   “გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტური ინტერესების სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში (თბილისი,  2006);    
 7. “გამოხატვის თავისუფლება აშშ-სა და კანადის კონსტიტუციური სამართლისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის მიხედვით (შედარებითი ანალიზი)”, (თბილისი,  2004). 

თარგმანები: 

 1. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და მისი ოქმების თარგმნა და პუბლიკაცია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილი პრეზიდენტის ლუციუს ვილდჰაბერის წინასიტყვაობით (თბილისი, 2005);
 2. თარგმანი ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისათვის მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციისა  (ნო ღ (94)12) ”მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა, ეფექტიანობა და როლი” და  “მოსამართლეთა სტატუტის ევროპული ქარტია” ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტის ლუციუს ვილდჰაბერის წინასიტყვაობით  (2001);

6 კრებული ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განჩინებებისა და გადაწყვეტილებების თარგმანისა, რომელიც გამოქვეყნებულია შესაბამისი რეკომენდაციებითა და ანალიზით: 

 1. ”ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, დიდი პალატის გადაწყვეტილებები”, (10 საქმე),სრული თარგმანი (თბილისი,  2016)
 2. “გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სამართალში”, (50 საქმე), (თბილისი, 2006).
 3. “კუმპენე და მაზერე რუმინეთის წინააღმდეგ” (Cumpana and Mazare v. Romania) - ფაქტები, ანალიზი, შეფასება (თბილისი,  2005).
 4. “ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალი, (82 საქმე) (თბილისი, 2005);
 5. “ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალი” (20 საქმე) (თბილისი, 2002);
 6. “ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვა” (41 საქმე) (თბილისი, 2001);

სტატიები:

100-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, მათ შორის: 

 1. "გაუმართლებელი ჩარევა (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 3 მარტის პროცედურულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ) , ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #4/17, თბულისი, 2017.
 2. “Sunday Times”-ის საქმე - ქართული უნივერსიტეტის შრომები- 2017  წლის #7;
 3. “როგორ და რატომ უნდა შეიცვალოს იმპიჩმენტის ქართული კონსტიტუციური მოდელი”,  ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ , თბილისი,  2017 ;  
 4. "ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-16 ოქმი – სუბსიდიურობის პრინციპის განვითარება თუ გაუმართლებელი ჩარევა?” ჟ. « მართლმსაჯულება და კანონი », თბილისი, 2015: 
 5. “საკონსტიტუციო სასამართლოს იურისდიქცია გონივრულად უნდა გაფართოვდეს”, ჟ. « მართლმსაჯულება და კანონი », თბილისი, 2015:
 6. "სიკვდილის უფლება განზომილებათა დრამატულ კვეთში”,თანაავტორი – მ. უგრეხელიძე, ჟ. “კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე”, თბილისი, 2014 # 7; 
 7. "ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცებისათვის”, ჟ. “მართლმსაჯულება და კანონი”, #4, თბილისი, 2014 წ.; 
 8. "იმპიჩმენტმა უნდა შეიძინოს პოლიტიკური ბუნება”, ჟ. “მართლმსაჯულება და კანონი”, თბილისი,  2014; 
 9. ელექტრონული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის: “საქართველოს კონსტიტუცია, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები”; თბილისი, 2014 წ. 
 10. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-19 და 38-ე მუხლების კომენტარი (საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თბილისი, 2012 წ.);  
 11. აბსოლუტური აუცილებლობა” - მყარი კრიტერიუმი თუ  კომპრომისული პირობითობა?”; სტატიათა კრებული “ადამიანის უფლებათა თანამედროვე გამოწვევები” (რედ. კ.კორკელია ); თბილისი, 2009. 
 12. “To be or not to be” – Human Rights Dimensions (Approaching the Euthanasia Dillema);Liber AmicorumPranas Kuris; Mykolo Romenio Universitetas, 2008.
 13. “Causation: Reflection in the Mirror of the European Convention on Human Rights”, liber amicorumLUZIUS WILDHABER (Collection of Essays), Engel Verlag (Kehl) 2007 თანაავტორი - მ. უგრეხელიძე . (გამოქვეყნებულია ინტერნეტში).
 14. “Life before and After Birth: Within the Context of the Approach by the European Court of Human Rights”, J. “Prava Chelaveka” (“Human Rights”) N1(10), January 2007. Moskow. (გამოქვეყნებულია ინტერნეტში).
 15. “Anfang und Ende des Lebens: rechtliche Fragen der Euthanasie und Lebensrechtes Ungeborener nach der Rechtsprechung des Strasburger Gerichtshofs” (Copyright); (გამოქვეყნებულია ინტერნეტში).
 16. “სამმაგი იურისდიქცია და ადამიანის ძირითად უფლებათა დაცვა ევროპაში”, კრებულში “თანამედროვე საერთაშორისო სამართის თეორია და პრაქტიკა”; ეძღვნება აკადემიკოს ლევან ალექსიძის დაბადებიდან 80 წლისთავს. თბილისი, 2007.
 17. “მიზეზობრივი კავშირი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში” (უკრაინულ ენაზე); ჟ. “პრავოვა დერჟავა”,NN 9,ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტი, 2007. (გამოქვეყნებულია ინტერნეტში).
 18. “Zur Beweislast bei Verleumdung im georgischen Zivilprozess”, J. Osteuropa Rechts, N3-4\2005. BWV. Berliner Wissenschafts-Verlag.  (გამოქვეყნებულია ინტერნეტში).
 19. “გამოხატვა, რომელიც არ არის დაცული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლით”, კრებულში “ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები და მათი გავლენა საქართველოს  კანონმდბლობასა და პრაქტიკაზე”, (რედ. კ. კორკელია); თბილისი, 2006.
 20. “შეფასების თავისუფლების დოქტრინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით”; ჟ. “ადამიანი და კონსტიტუცია”, თბილისი,  2006, N4. 
 21. "გამოხატვის თავისუფლება და რეპუტაციის უფლება”, ჟ. “ადამიანი და კონსტიტუცია”, თბილისი,  2005, N3. 
 22. “გამოხატვის თავისუფლება - თანამედროვე ევროპული ხედვა, (დასკვნითი დებულებები)”, ჟ. “სამართალი”, თბილისი, 2003, N3. 
 23. “ადამიანის უფლებათა დაცვა: ინტერესთა წონასწორობა და ღონისძიებათა თანაზომიერება”, კომენტარი წიგნზე Protecting Human Rights: The European Perspective, Studies in Memory of Rolv Ryssdal, ჟ. “სამართალი”, თბილისი, 2001, N12.
 24. “ღირებულებათა აღიარებიდან მათ რეალურ დამკვიდრებამდე”, ჟ. “სამართალი”; თბილისი,  1999, N4.
 25. “იმპიჩმენტი და სასამართლო კონტროლი”, ჟ. “პარლამენტის უწყებები”,,თბილისი, 1998, №2.
 26. “დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება - სასამართლო რეფორმა საქართველოში”, იურიდიული ჟურნალი  “Realities and Prospects, East and West”. თბილისი, 1998.
 27. “განმარტებითი ბარათი საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსისათვის”, ჟ. “მართმსაჯულების მაცნე”, თბილისი, 1998, N2.
 28. “დამოუკიდებელი სასამართლოს ქმნადობა ხელისუფლების განაწილების ქართულ კონსტიტუციურ მექანიზმში”, ჟ. “ადამიანი და კონსტიტუცია”, თბილისი, 1998, N4.
 29. “სასამართლო: მისია, ხედვა, ღირებულებანი, მიზნები”, ჟ. “მართლმსაჯულების მაცნე”, თბილისი,  1998, N4. 
 30. “გამოყენებადია თუ არა “სათანაო სამართლებრივი პროცედურის” კონსტიტუციური პრინციპი იმპიჩმენტის პროცესში?” ჟ. “ადამიანი და კონსტიტუცია”, თბილისი, 1997. N2.