ფიქრია წოწკოლაური

განათლება: 

 • 1988 - ივ. ჯავახიშვილის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, (დიპლომი ЭК № 026753)
 • 1978-1982 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქონელმიმოქცევის ეკონომიკის და ორგანიზაციის კათედრა, ასპირანტი.
 • 1971-1976 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომერციის და მარკეტინგის ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია  ეკონომისტი.  (დიპლომი Ч № 755440)
 • 2000 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიკრო¬ეკო-ნო¬მიკა - მარკეტინ¬გის დოცენტის სამეცნიერო წოდება  (ატესტატი  გა № 0000644)

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2012 - დღემდე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
 • 2014 - 2016 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი.
 • 2010-2014 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2006-2010 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2007-2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი.
 • 2006-2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოსა და სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
 • 1994-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი, დოცენტი.
 • 2004-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი
 • 1981-1994 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-ტეტი, კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი, მასწავლებელი.
 • 1989-1991 - საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი, ლაბორატოორიის გამგე
 • 1982-1988 - საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 1976-1982 - საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა: 

 • 1994-2011 - ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფედერაციის წევრი
 • 2009-2013 - ასოციაციის „ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის“ წევრი

საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა - მიმართულება "ბიზნესის ადმინისტრირება"

 • საბაკალავრო სასწავლო კურსი: მენეჯმენტის საფუძვლები, სტრატეგიული მენეჯმენტი, „რისკ-მენეჯმენტი“, ოპერაციული მენეჯმენტი.  
 • სამაგისტრო სასწავლო კურსი: მარკეტინგ-მენეჯმენტი, ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, ფირმის სტრატეგი-ული მენეჯმენტი“.
 • სამაგისტრო სასწავლო კურსი: ბიზნეს სტრატეგიები და პილიტიკა.

სამეცნიერო პუბლიკაციები:  50-მდე  სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის 8 სახელმძღვანელოს და ლექციების კურსის ავტორი და თანაავტორი, 1 მონოგრაფიის ავტორი.

სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა: 

 • 2009-2010 -  Improvement of the European Innovation Policy Study in Georgia. პროექტი დაფინანსდა EACEA-ს (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)  პროგრამის _ Lifelong Learning Programme-ის ფარგლებში. პოზიცია პროექტში - ექსპერტი.
 • 2009-2011- საქართველოს რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი „საქართველოში მეცნიერების მდგომარეობის ანალიზის სისტემა დაყრდნობილი ბიბლიომეტრულ მეთოდებზე“, პოზიცია პროექტში - პროექტის მენეჯერი.
 • 2007-2012 - სამეცნიეო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთასორისო ცენტრი (ICSTI), პროექტი - მონაცემთა ბაზა „ეროვნული საინფორმაციო რესურსების ფორმირება“, მკვლევარი.

სარედაქციო კოლეგიის წევრობა:

 • 2006-2018 - ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ) სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
 • 2001-2005 - ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ)  პასუხისმგებელი გამომცემელი.
 • 2008-2010  - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის ჟურნალის „ეკონომიკა და ბიზნესი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 • 1998-2005 -  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე¬ტის შრომათა კრებულის „ეკონომიკა“  სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 • 1994-1997 -  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-ტის შრომათა კრებული „ეკონომიკის აქტუალური საკითხები“, პასუხისმგებელი მდივანი.

სამეცნიერო პუბლიკაციები (2008  - 2018 წლები): 

 1. სახელმძღვანელო  “ელექტრონული ბიზნესი“, თბ. 2016 (თანაავტორი რ. აბულაძე).
 2. მცირე საწარმოთა მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში, ჟურნალი “გლობალიზაცია და ბიზნესი”, № 1, 2016
 3. „რისკ-მენეჯმენტი“, (ელექტრონული ლექციების კურსი), 2015
 4. ელექტრონული კომერცია,  (სალექციო კურსი), 2013
 5. მოტივაცია - მენეჯმენტის ფუნქცია, (მონოგრაფია), გამომცემლობა „საუნჯე“, 2012
 6.   მენეჯმენტის საფუძვლები, სახელმძღვანელო, (თანაავტორები გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი), თბ. 2011
 7. ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში, (თანაავტორი ი.გაგნიძე), მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია - გზამკვლევი, 2010
 8. კვლევითი სისტემა საქართველოში და მისი ბიბლიომეტრული შესწავლა, (თანაავტორი ო.შატბერაშვილი), ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, #2, 2009
 9. სამეცნიერო პოტენციალი და მისი მართვის პრობლემები საქართველოში, აზერბაიჯანის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის და სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრის სამეცნიეროპრაქტიკული სემინარის შრომათა კრებული. (ინგლისურ ენაზე). ბაქო, 2009
 10. საინფორმაციო ტქნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენციის ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, შრომათა კრებული, (თანაავტორი),  ქუთაისი, 2008
 11. ინტერნეტის როლი ფირმის სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებაში, ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, #2, 2008