ივანე წერეთელი

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი 
სამეცნიერო ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2002) ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1986).
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ელ. ფოსტა: ivanetsereteli@sangu.edu.ge

სამუშაო გამოცდილება: 

 • 1979-1987 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მათემატიკური ანალიზის კათედრის ლაბორანტი.
 • 1987-2002 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მათემატიკური ანალიზის კათედრის დოცენტი.
 • 2002-2004 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკური ანალიზის კათედრის პროფესორი.
 • 2004-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მექანიკა-მათემატიკის ინსტიტუტის პროფესორი.
 • 2004-2010 წწ ბრიტანული კოლეჯის (სკოლა „ბრიტიშ ქონექშენ”) მათემატიკის მასწავლებელი.
 • 2006 წლის მარტიდან - 2012 წლის მაისამდე გამოცდების ეროვნული ცენტრის საერთო-სამაგისტრო გამოცდის მოსამზადებელი ჯგუფის ექსპერტ-კონსულტანტი.
 • 2012 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის სექტემბრის ჩათვლით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სამაგისტრო ჯგუფის უფროსი.
 • 2010 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი.
 • 2010 წლის 11 ნოემბრიდან 2018 წლის თებერვლამდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2016 წლიდან ჟურნალ „თბილისის მათემატიკური ჟურნალი“-ის („Tbilisi Mathematical Journal”; გამომცემლობა De Gruyter) სარედაქციო საბჭოს წევრი.
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრი.

საერთაშორისო კონფერენციები:

 • მოხსენება ტირასპოლის (მოლდავეთის სსრ) V სიმპოზიუმზე ზოგად ტოპოლოგიასა და მის გამოყენებებში. 1985.
 • მოხსენება საარბრიუკენის (გერმანია) უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და სტუდენტთათვის. 14 სექტემბერი, 1999.
 • მონაწილეობა (დაუსწრებლად) ა.არხანგელსკისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. ნიუ-იორკი, აშშ, 2003 წ.
 • მოხსენება 22-ე საზაფხულო კონფერენციაზე ტოპოლოგიასა და მის გამოყენებებში; ქ.კასტელონის უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტი, ესპანეთი, 2007. 

სამეცნიერო გრანტი:

 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (GNSF) გრანტი GNSF/ST 06/3-017. 2006-2009.

ნაშრომები და პუბლიკაციები: 

 1. О двух функциях размерностного типа непрерывных отображений,  V Тираспольский симпозиум по общей топологии и её приложениям,  Кишинёв, Штиинца, 1985, 241-243.
 2. О двух функциях размерностного типа непрерывных отображений, Сообщ. АН ГССР, 1985, 120, 1,  29-32.
 3. Аксиоматические характеристики размерности   на специальных классах пространств и их непрерывных отображений, Сообщ. АН ГССР, 1986, 122, 1,  29-32.
 4. Аксиоматические характеристики размерностной функции в специальных классах пространств и их непрерывных отображений, XI  конференция математиков высших учебных заведений ГССР,  Кутаиси, 1986, 139-140.
 5. Два аналога теоремы Гуревича, Труды Тбилисского государственного университета, 1986, 264, 73-90.
 6. On perfect mappings from to Georgian Mathematical Journal, 1 (1994), No. 5, 567-573.
 7. Two dimension-like functions, defined on the class of all Tychonoff Spaces, Georgian Mathematical Journal, 2 (1995), No. 2, 201-210.
 8. On One Question, Concerning Dimension Theory of Tychonoff Spaces, Bull. Acad. Sci. of Georgia, 156, 2, pp. 211-215,  1997.
 9. The analogue of W.Hurewicz's inequality and on one problem of  A.VArhangel'skii, Bull. Acad. Sci. of Georgia, 161, 2, pp. 201-203,  2000.
 10. Some examples in dimension theory, Bull. Acad. Sci. of Georgia, 162, 1, pp. 30-33, 2000.
 11. On continuous one-to-one mappings of spaces with finite order reminder in sense of H.Inassaridze, Bull. Acad. Sci. of Georgia, 161,  3, pp. 388-390, 2000.
 12. Axiomatic characterization of dimension in the class of all subspaces of    (for any fixed  ), Bull. Acad. Sci. of  Georgia, 162, 3, pp. 431-433, 2000.
 13. On a dimension-like function and its behavior under continuous mappings of special spaces, Questions and Answers in General Topology,  Vol.18, pp.199-222, 2000.
 14. On the one-to-one continuous mappings of special spaces, Questions and Answers in General Topology, Vol. 18, pp.237-248, 2000.
 15. Axiomatic characterizations of dimension in special classes of spaces, Questions and Answers in General Topology, Vol.18, pp.255-278, 2000  (l.zambaxiZesTan erTad).
 16. On an integer-valued topological invariant and its behavior  under one-to-one continuous mappings of special spaces, Bull. Acad. Sci. of Georgia, 163, 1, pp. 15-18, 2001.
 17. Counterexamples in Dimension Theory, Questions and Answers in General Topology, Vol.20, pp.139-159, 2002.
 18. Some questions of the theory of dimension of topological spaces, Conference in Honor of Alexander Arhangelskii. Brooklyn College of the City University of New York. Brooklyn, NY, USA, 2003 (ლ.ზამბახიძესთან ერთად).  
 19. Some aspects of the theory of dimension of completely regular Spaces, Topology and it’s Applications, 143 (2004), 27-48 (ლ.ზამბახიძესთან ერთად).
 20. მათემატიკური ანალიზის კურსი (2004-2005) (ელექტრონული ვერსია). 
 21. ანალიზური გეომეტრიის კურსი (2005-2006) (ელექტრონული ვერსია). 
 22. Metrizability and Dimension, 22nd Summer Conference on Topology and its Applications, Universidad Jaume I de Castelon, departament de matematiques, Spain, 2007, pp. 55-57 (l.zambaxiZesTan erTad).
 23. Metrizability and Dimension, Topology Proceedings, Top. Proc. 33 (2009) pp. 343-359  (ლ.ზამბახიძესთან ერთად).
 24. On one question in axiomatic theory of dimension, Georgian Mathematical Journal, Vol. 16, No. 2, (2009) 381-391. 
 25. ლ.ზამბახიძის ერთი ამოცანის შესახებ ტოპოლოგიურ სივრცეთა განზომილების თეორიაში,  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიულეტენი № 1, 2009, 123-128. 
 26. Topological finiteness, Bernstein sets and topological rigidity Topology and its Applications, Volume 159, Issue 6, 2012, Pages 1645-1653.
 27. "ტოპოლოგიურ სივრცეთა ერთი სპეციალური კლასის შესახებ” - თეზისი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III ყოველწლიური  საერთაშორისო კონფერენცია, ქ. ბათუმი, 2012 წლის 2-9 სექტემბერი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გვ. 103 (”On a special class of topological spaces ”, Thesis, III Annual International Conference of the Union of Georgian Mathematicians, Batumi, 2-9 September, 2012; p.103).
 28. “Relative topological finiteness”, Georgian Mathematical Journal, Vol. 22, Issue 4, 2015, 573-579.
 29. "ფარდობითი ტოპოლოგიური სასრულობის შესახებ“ საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური  საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. ქ. ბათუმი, 2018 წლის 3-8 სექტემბერი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; გვ. 222. („On Relative Topological Finiteness”, Thesis, IX Annual International Conference of the Union of Georgian Mathematicians, Batumi, 3-8 September, 2018, p. 222). 
 30. “An example of a hereditarily normal topologically finite space, which is topologically infinite relative to the class of all its proper subspaces”,Georgian Mathematical Journal, to be published.