იზა გიგაური

ელ.ფოსტა:  izagigauri@gmail.com

განათლება:

 • 2009 - 2013    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მარკეტინგის კათედრა, დოქტორანტურის პროგრამა. ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადამიური ხარისხი (Summa Cum Laude)
 • 2010 - 2011   ნიდერლანდების ბიზნეს სკოლა (ნიდერლანდების სამეფო). საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი (სწავლის ენა: ინგლისური)
 • 2007 - 2009   ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი (თბილისის კამპუსი), ბიზნესის ადმინისტრირება საერთაშორისო მენეჯმენტში. ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, წარჩინებით (სწავლის ენა: ინგლისური)
 • 2006 - 2007   ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი (გერმანია), ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ენის სწავლების კვლევა, სპეციალობა: გერმანული, როგორც უცხო ენა/ გერმანული ენის სწავლება საზღვარგარეთ. დამატებითი კვალიფიკაცია, წარჩინებით (სწავლის ენა: გერმანული)
 • 2002 - 2006  ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი, მთარგმნელობითი სპეციალობა, გერმანული ენა. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, წარჩინებით

სამუშაო გამოცდილება:  

 • 2019-დან  - ასოცირებული პროფესორი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში
 • 2017-დან   ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა 2014 - 2017    ასისტენტ  პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა 
 • 2014 - დან  მიწვეული სპეციალისტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 2017 - 2018    გრანტებისა და პროექტების ექსპერტი, ააიპ ახალგაზრდული სახლი
 • 2014 - 2015  მარკეტინგისა და  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სტრატეგიული დეპარტამენტი2014 - 2015    შშმ პირთა უფლებებისა და ინტერესების მონიტორინგის მენეჯერი, ააიპ მედია-პორტალი
 • 2013 - 2014  ანალიტიკოსი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი 
 • 2013   სპეციალისტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 • 2012   საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს სტაჟიორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • 2011   სტაჟიორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 
 • 2009 - 2012  სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა 
 • 2009 - 2010  ავტორი, ინტერნეტ-ჟურნალი „მენეჯმენტი“ 

სალექციო კურსები: 

 • ბაკალავრიატი:    კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა; მარკეტინგი;  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 • მაგისტრატურა:     ბიზნესის კვლევის მეთოდები; ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა
 • დოქტორანტურა:    კვლევის მეთოდები; კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა; სოციალური მეწარმეობა

ჟიურის წევრობა: 

 • 2018 - საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი „მელიორა“, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) ორგანიზებით. www.meliora.ge
 • 2018 - მედია კონკურსი „ჟურნალისტები სოციალური პასუხისმგებლობისათვის“  [http://www.csrdg.ge/konkursi-djurnalistebi-korporaciuli-socialuri-pasukhismgeblobistvis/]

სტიპენდიები / გრანტები: 

 • 2011  სტაჟირების გრანტი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამა „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“  (EWMI G-PAC)
 • 2010 - 2011    ერასმუს მუნდუსის სადოქტორო კვლევითი სტიპენდია - სადოქტორო პროგრამა თესალონიკის უნივერსიტეტში (საბერძნეთი), შეფილდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ფაკულტეტის სითი კოლეჯთან თანამშრომლობით (სწავლის ენა: ინგლისური)
 • 2010 – 2011    ჰოლანდიის სტიპენდიის პროგრამა (NFP)
 • 2006 - 2007    გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის სტიპენდია (DAAD)

სამეცნიერო სტატიები: 

 • Gigauri, Iza & Damenia, Nino. 2019. Economic Expectations of the Belt and Road Initiative for the South Caucasus, with Emphasis on Georgia. Business and Economic Research. Macrothink Institute. 9(1): 173-199.
 • Gigauri, Iza. 2018. Social Entrepreneurship in Developing Countries: Case of Georgia. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol.18, 1(27): 103-111.
 • Gigauri, Iza. 2018. The Important Role of Silk Road Initiatives for Georgian Economy. International Journal of Economics, Busienss and Management Research. 2(02): 419-431.
 • Gigauri, Iza & Abuladze, Rati. 2017. Ecosystem of Digital Economy in Georgia. Southern Caucasus Scientific Journals. April. Black Sea Scientific Journal of Academic Research. 34(02): 16-28. 
 • Gigauri, Iza. 2015. Communication Needs for Corporate Social Responsibility in Developing Countries: The Case of Georgia. World Journal of Social Sciences. 5(2): 127-141. April.
 • Gigauri, Iza. 2015. Reporting Corporate Social Responsibility in Georgia. Proceedings of 11th International Business and Social Science Research Conference 8 - 9 January, 2015, Crowne Plaza Hotel, Dubai, UAE. ISBN: 978-1-922069-70-2. Main Theme: "Research for Progress". 
 • Gigauri, Iza. 2012. Attitudes of Georgian Consumers towards Corporate Social Responsibility. European Scientific Journal. 8 (9): 184-189. May.
 • Gigauri, Iza. 2012. Impact Of Corporate Social Responsibility On Consumer Purchase Decision. American-Eurasian Journal of Scientific Research. 7 (5): 207-211. November.
 • Gigauri, Iza. 2012. Impact Of Corporate Social Responsibility On Consumer Purchase Decision. International Congress on Business and Economic Research (ICBER2012). 4-8, September, 2012. Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt-Nigeria. Book of Proceedings. Volume 1.
 • გიგაური, იზა. 2012. მომხმარებლის დამოკიდებულება კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობისადმი. ახალი ეკონომისტი. 3(26): 38-40. ოქტომბერი.
 • გიგაური, იზა. 2012. მარკეტინგის სოციალური პასუხისმგებლობა. ეკონომიკა და ბიზნესი. 5: 127-136. სექტემბერი-ოქტომბერი. 
 • Gigauri, Iza & Todua, Nugzar. 2012. Aspects of Social Responsibility of Marketing in the Georgian Consumer Market. Economics and Business. 6: 113-134. November-December.
 • Gigauri, I. & Gulua, E. 2010. The Main Aspects of Management of Business Globalization Strategies. Collection of Scientific Works of the 8th International Scienfitic Conference: The Problems and Perspectives of Cooperation Between Countries of South-Eastern Europe Within Context of Black Sea Economic Cooperation and GUAM. Donetsk National University. Istambul-Donetsk. 92-94.

სადოქტორო დისერტაცია: 

 • მარკეტინგის სოციალური პასუხისმგებლობის ასპექტები საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012. 

წიგნი:

 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საფუძვლები. გამომცემლობა უსტარი, თბილისი. 2013.

ენები: 

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური (სრულყოფილად)
 • გერმანული (სრულყოფილად)
 • რუსული (სრულყოფილად)
 • ფრანგული (საშუალოდ)