კარლო ბზიშვილი

განათლება:

 • 1964-1970 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა
 • 1970-1973 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ასპირანტი, სამართლის ისტორია
 • 1977 - იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართლის დოქტორი, სამართლის ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2014-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრიაპირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2009-2017 - ასოცირებული პროფესორი, სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობების  ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 1994-2006 - სამართალმცოდნეობის კათედრის გამგე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1999-2005 - მოსამართლე, თბილისის საოლქო სასამართლო
 • 1995-1998 - სასამართლოს თავმჯდომარე, გორის რაიონული სასამართლო
 • 1990-1994 - სასამართლოოს წევრი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 1982-1989 - სასამართლოს თავმჯდომარე, გორის საქალაქო სასამართლო
 • 1979-1982 - განყოფილების პროკურორი, საქართველოს გენერალური პროკურატურა
 • 1973-1979 - მეცნიერთანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიიკის და სამართლის ინსტიტუტი]

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 • ნოვაცია გირავნობის და იპოთეკის  სამართლებრივ ინსტიტუტებში; საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი: ცხოვრება და კანონი, თბილისი,2012,#1,(17)გვ 90-97.
 • ნოვაცია  ლიზინგის ხელშეკრულებაში; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, კერძო სამართლის პრობლემატიკა, თბ.,2013, გვ. 87-110.
 • ლიზინგის ხელსეკრულების იურიდიული ბუნება, ჟურნალი მეცნიერება და ცხოვრება, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი,თბ., 2013 ,#1 (7) გვ., 352-357
 • გამყიდველის პასუხისმგებლობა ევიქციისათვის; ჟურნალი მეცნიერება და ცხოვრება, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი,თბ., 2014 ,#1 (9)გვ.,120-128
 • ფულადი თანხის აღნიშვნის წესისათვის  ქართულ სამოქალაქო დიპლომატიკაში; სამართალი და მსოფლიო. ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი იინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი.თბილისი, 2015, #3,გვ 15-19.
 • ერთობლივი საქმიანობის(ამხანაგობის)ხელშეკრულების განმარტება; ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სამართლის ფაკულტეტის შრომები, 2016წ., ტ.6.გვ.,207- 213.
 • ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის ხელშეკრულებისგან; კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე, თბილისი,2016, #9,გვ.,88-94.