2019-02-18

ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ცხადდება ღია კონკურსი:

 • ასოცირებული პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. (აფილირების პირობით)
 • ასოცირებული პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით. (აფილირების პირობით)

კონკურსის გამოცხადების ვადები:

 • კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის  ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 21 მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით, მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.
 • კონკურსი ჩატარდეს (კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება) 2019 წლის 25 მარტიდან 1 აპრილის  ჩათვლით.
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2019  წლის 02 აპრილისა. 

საკონკურსო ვაკანსიის მოთხოვნები:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება;

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

ასოცირებული პროფესორისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

 1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;   
 2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფის გამოცდილება;
 3. პრაქტიკული გამოცდილება ბიზნესის ადმინისტრირებაში;
 4. საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 5. საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 6. ინგლისური და გერმანული ენების ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე; 
 7. ინგლისურ და გერმანულ ენებზე ლექციების წაკითხვის შესაძლებლობა;
 8. უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული განათლება ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

ასოცირებული პროფესორისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით:

 1.  ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 2.  კვლევები პოლიტიკურ კონფლიქტებზე, მათი ანალიზი;
 3.  სილაბუსები შემდეგ სასწავლო კურსებში: „პატარა ქვეყნები საერთაშორისო ურთიერთობებში“, „თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია“, „პოლიტიკური იდეოლოგიები“.   
 4.  ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე.
 5.  ლექციების წაკითხვის შესაძლებლობა ინგლისურ ენაზე.               

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 2. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 4. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 5. ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 6. ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 7. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით); და სასწავლო მასალები:
 8. შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 9. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/დ ა გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 10. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. 
 11. ინგლისური და/ან გერმანული ენის (მოთხოვნის შესაბამისად) ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
 12. დამატებითი(სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

მიმაგრებული დოკუმენტები: