2019-02-22

ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ფსიქოლოგიის მიმართულებით

ცხადდება ღია კონკურსი:

 • ასისტენტის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე  ფსიქოლოგიის მიმართულებით (აფილირების პირობით).

კონკურსის გამოცხადების და ჩატარების ვადები:

 • კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2019  წლის  26 მარტიდან 27 მარტის ჩათვლით 
  მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11:00-17:00 სთ.
 • კონკურსი ტარდება (კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება) 2019 წლის 28 მარტიდან 04 აპრილის ჩათვლით.
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 05 აპრილისა.

საკონკურსო ვაკანსიის მოთხოვნები:

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორანტი, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი.

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 1. სილაბუსი/სილაბუსები,  რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 2. სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებით გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 3. სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 4. სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

ასოცირებული პროფესორისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

 1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;   
 2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფის გამოცდილება;
 3. პრაქტიკული გამოცდილება ბიზნესის ადმინისტრირებაში;
 4. საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 5. საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 6. ინგლისური და გერმანული ენების ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე; 
 7. ინგლისურ და გერმანულ ენებზე ლექციების წაკითხვის შესაძლებლობა;
 8. უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული განათლება ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები ფსიქოლოგიის მიმართულებით:

 1. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 2. ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 2 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;
 3. ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მინიმუმ 2 სასწავლო კურსის მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფის გამოცდილება;
 4. პრაქტიკული გამოცდილება  ფსიქოკონსულტირებაში; 
 5. საერთაშორისო პროფესიულ სემინარებსა და ტრენინგებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 6. ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B2 დონეზე.          

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 2. შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი) ერთად;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 4. ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 5. არსებობის შემთხვევაში ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 6. ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 7. კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით) და სასწავლო მასალები:
 8. შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლები ნოტარიულად დამოწმებული, ცნობა დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე სწავლის შესახებ;
 9. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/დ ა გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 10. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. 
 11. ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 12. დამატებითი (სპეციფიური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

მიმაგრებული დოკუმენტები: