2019-09-06

ქართული უნივერსიტეტი იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.

ქართულ უნივერსიტეტში ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

ქართული უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მომზადებას 9 სასწავლო საგანში.

საგნები იყოფა 2 ჯგუფად მათი სასწავლო კურსის მოცულობის შესაბამისად:

  • I ჯგუფის საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა, ზოგადი უნარები და მათემატიკა;
  • II ჯგუფის საგნებია: ისტორია, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და გეოგრაფია.

მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში.

თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა იქნება 30 სასწავლო კვირა;

I ჯგუფის თითოეულ საგანში მეცადინეობების კვირეული ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, II ჯგუფის თითოეულ საგანში მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 სთ და 20 წთ-ს;

აბიტურიენტისათვის I ჯგუფის თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 500 ლარი, ხოლო II ჯგუფის თითოეულ საგანში - 450 ლარი;

თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება 2019 წლის 9 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 12 ოქტომბრის ჩათვლით (რეგისტრაციისას თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა)

სწავლება დაიწყება 14 ოქტომბერს;

რეგისტრაციის გასავლელად ეწვიეთ #103 ოთახს (ქართული უნივერსიტეტის I კორპუსი) ყოველდღე 15:00-17:00 საათამდე.

საკონტაქტო ნომერი: 225 25 61; 225 82 43; 225 81 46;