ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური

სამსახურის უფროსი: ასოც. პროფესორი პაატა გოგიშვილი

უფროსის მოადგილე: ლიკა გიორგაძე

მთავარი კოორდინატორი:  თამარ ნაფეტვარიძე 

უფროსი კოორდინატორი: ვაჟა ნებიერიძე

უფროსი კოორდინატორი: ლალი ყრუაშვილი

სამსახურის ფუნქციებია:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის საუნივერსიტეტო პოლიტიკის შემუშავების კოორდინაცია;
 • ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროში მიღწევების და მოწინავე პრაქტიკის შესწავლა;
 • საუნივერსიტეტო ხარისხის უზრუნველყოფის და მისი შეფასების მექანიზმების შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;
 • სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის და სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესრულების მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება;
 • სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, სტრატეგიული განვითარების გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი გეგმების შემუშავების კოორდინაცია;
 • შესაბამის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, სტრატეგიული განვითარების გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი გეგმების შესრულების მონიტორინგი და ცვლილებების განხორციელების საჭიროების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება;
 • მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციის შემუშავება/შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
 • მიზნობრივი ჯგუფების გამოკითხვის მიზნით კითხვარების შემუშავება, გამოკითხვის პროცესის ორგანიზება, მიღებული შედეგების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;
 • დადგენილი წესის შესაბამისად უნივერსიტეტში ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის პროცესში მონაწილეობა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის მომზადება;
 • უნივერსიტეტის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარსადგენი თვითშეფასების ანგარიშის, თვითშფასების კითხვარის, ანკეტა-კითხვარების, საგანმანათლებლო პროგრამების ანოტაციებისა და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის შევსება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით და შესაბამის ორგანოებში წარდგენა;
 • აკადემიური/მოწვეული/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის მიზნობრივი ღონისძიებების ორგანიზება საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასთან, უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • მონაწილეობა ტრენინგებში, სემინარებსა და კონფერენციებში სტრატეგიული განვითარების, ხარისხის უზრუნველყოფის, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებებით განსაზღვრული სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;
 • სტუდენტთა მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული პროცედურების ხელმძღვანელობა;
 • სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრებისა და ღონისძიებების ორგანიზება;
 • უნივერსიტეტის ვებგვერდის უნივერსიტეტის მისიასთან, მიზნებთან და უმაღლესი განათლების სფეროში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მონიტორინგი და რეკომენდაციების შემუშავება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის შექმნა და ვებგვერდზე მისი განთავსების უზრუნველყოფა;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
 • დასახული მიზნების მისაღწევად, თანამშრომლობის დამყარება შესაბამის ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან;
 • უნივერსიტეტის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადების კოორდინაცია;
 • სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლისთვის წინადადებებისა და რეკომენდაციების წარდგენა;
 • უნივერსიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სხვა შიდა დოკუმენტებით/დებულებებით განსაზღვრული ფუნქციებისა და ხელმძღვანელობის დავალებების შესრულება

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 ნორმატიული აქტები:

  საერთაშორისო დოკუმენტები: