ლალი ყრუაშვილი

განათლება:

 • 2012-2015 - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში; სპეციალობა: ნეირომეცნიერება
 • 2009-2011 - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი; სპეციალობა: ნეირობიოლოგია
 • 2004-2009 - საქართველოს მარკეტინგისა და მედიაკომუნიკაციების უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი, სპეციალობა: ექიმი-ლაბორანტი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2018-დღემდე - მეცნიერ-თანამშრომელი; ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია; ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
 • 2017-დღემდე - მოწვეული სპეციალისტი; მედიცინის ფაკულტეტი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2017-დღემდე - კოორდინატორი; ხარისხის უზრუნველყოფის და სტრატეგიული განვითარების სამსახური; საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2014-2017 - ბიოლოგიის პედაგოგი; დამოუკიდებელი სკოლა "მოძღვარი"
 • 2016-2017 - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის ხელმძღვანელი; დამოუკიდებელი სკოლა "მოძღვარი"
 • 2010-2012 - ლაბორანტი; ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია; სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრი

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 1. 2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი-2016. tg3_2016_1_154 "იმუნოტოსინით ბაზალური წინატვინის გაბაერგული ნეირონების დაზიანება იწვევს სივრცითი მეხსიერების გაუარესებას“
 2. 2015-2017 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტი YS15_2.3.1_51 "მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედების ეფექტების კვლევა მეხსიერებასა და ჰიპოკამჰში გლუტამატერგული რეცეპტორების ექსპრესიაზე მედიალური სეპტუმის დაზანების მქონე ცხოველებში” ავტორი და შემსრულებელი.
 3. 2013-2014 - შოთა  რუსთაველის  ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდი  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი DO/196/7-276/1 "მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედების ეფექტების კვლევა მეხსიერებასა და ჰიპოკამჰში გლუტამატერგული რეცეპტორების ექსპრესიაზე მედიალური სეპტუმის დაზანების მქონე ცხოველებში" ავტორი და შემსრულებელი.
 4. 2012-2015 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტი - №3/10. “ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური ქილინერგული და არაქოლინერგული პროექციები:ქცევითი და იმუნოციტოქიმიური კვლევა” ძირითადი მკვლევარი,ქცევითი ექსპერიმენტებში.
 5. 2012-2013 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი. PG/52/7-276/12 “იმუნოტოქსინებით მედიალური სეპტუმის ქოლინერგული და GABA-ერგული ნეირონების სელექტიური და თანადროული დაზიანების ეფექტების კვლევა ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებზე” ავტორი და შემსრულებელი.
 6. 2009-2012 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/ST08/6-456 "მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშირის შესწავლა" ნეიროქიმიური და ქცევითი კვლევების ჯგუფის მეცნიერი.

სამეცნიერო შრომების სია:

 1. მ. დაშნიანი, ე. ყიფიანი, მ. ბურჯანაძე,ნ. ჩხიკვიშვილი, გ. ბესელია, ლ.ყრუაშვილი, თ. ნანეიშვილი „მედიალური სეპტუმის ქოლინერგული და GABA-ერგული ნეირონების სელექტიური დაზიანების ეფექტები ადგილისა და პასუხის დასწავლაზე ჯვრისმაგვარ ლაბირინთში“ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე; ბიომედიცინის სერია (44), № 3-4, 129 – 137 2018
 2. Temur Naneishvili, Maia Demurishvili, Maia Burjanadze, Gela Beselia, Lali Kruashvili “Spatial Memory Impairments Following Immunotoxic Lesion of GABAergic Neurons of the Nucleus Basalis Magnocellularis” Bulletin of the Georgian National Academy of Science vol. 11, no.1, 2017
 3. Dashniani M., Chighladze M., Burjanadze M., Beselia G., Kruashvili L. Memantine attenuates the okadaic acid induced short-term spatial memory impairment and hippocampal cell loss in rats. Georgian Medical News, No 3 (252), 59-63, 2016.
 4. Kruashvili L., Demurishvili M., Burjanadze M., Dashniani M., Beselia G. Effects ef selective cholinergic and GABAergic lesions of the Nucleus Basalis Magnocellularis on place or response learning in plus-shaped maze. Georgian Medical News, No10 (259) 77-82, 2016.
 5. Chigladze M., Dashniani M., Beselia G., Kruashvili L., Naneishvili T. Spatial memory  impairment and hippocampal cell loss induced by okadaic acid. Georgian Medical News (250) 83-87, 2016.
 6. Temur Naneishvili, Khatuna Rusadze, Manana Dashniani, Maia Burjanadze, Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze ”Chronic Memantine Treatment Prevents Short- Term Memory Impairment Caused by  Conjoint Immunolesions of GABAergic and Cholinergic Medial Septal Neurons in Rats” Acid. Bulletin of the Georgian National Academy of Science.vol.10, no.1, (61-67), 2016
 7. Temur  Naneishvili,  Mariam  Chighladze,  Manana  Dashniani,  Maia  Burjanadze,  Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze. Recognition Memory Impairment and    Neuronal   Degeneration    Induced   by    Intracerebroventricular   or   Intrahippocampal Administration of Okadaic Acid. Bulletin of the Georgian National Academy of Science.vol.9, no.3, (155-161), 2016
 8. Manana G. Dashniani, Maia A. Burjanadze, Temur L. Naneishvili, Nino C. Chkhikvishvili, Gela V. Beselia, Lali B. Kruashvili, Nino O. Pochkhidze, Mariam R. Chigladze. Exploratory behavior and recognition memory in medial septal electrolytic, neuro and immunotoxic lesioned rats. Physiological Research, vol.64, no.5, 755-767, 2015
 9. Dashniani M., Kruashvili L., Rusadze Kh., Mataradze S., Beselia G. Effects of immunotoxic and electrolytic lesions of medial septal area on spatial short-term memory in rats. Georgian Medical News (239) 98-103, 2015
 10. Manana Dashniani, Maia Burjanadze, Maia Demurishvili, Nino Chkhikvishvili, Gela Beselia, Lali Kruashvili, Nino Pochkhidze, Temur Naneishvili, Khatuna Rusadze. Spatial Memory Impairments Following Excitotoxic Lesions of the Basal Forebrain Noncholinergic Neuronal Ensembles. Nova science publishers, New York, USA, (13-29), 2015.
 11. Dashniani M., Burjanadze M., Naneishvili T., Kruashvili L. Sephashvili M   Effects of cromic memantine treatment on    hippocampal extracellular glutamate and GABA levels during spatial alternation testing Georg. Med. News. no 1 (202) 68-75 2012
 12. Dashniani  M.,  Burjanadze  M.,    Beselia  G.,  Chkhikvishvili  N.,  Kruashvili  L.,  Effects  of  the uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine on spacial memory in medial septal lesioned rats, Georgian Medical News 2011, (201) 55-61

საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა:

 1. 2018 - 31st ECNP Congress „Exploratory behavior and recognition memory in medial septal lesioned rats, Barcelona, Spain
 2. 2017 - 30th ECNP Congress  “Modulation  of  spatial  memory  function  by  the  basal  forebrain GABAergic neurons” Paris,  France.
 3. 2017 - The 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society “Spatial  long-term memory and modulation of NMDA receptor subunit expression in medial septal cholinergic and noncholinergic neurons lesioned rats” Göttingen, Germany.
 4. 2016 - International Conference on Life Science and Biological Engineering „Spatial memory Impairments Following Imunotoxic Lesion of GABAergic Neurons of The basal Forebrain“ Kyoto, Japan.
 5. 2016 - 29th ECNP Congress „Spatial Memory Impairments Following Excitotoxic Lesions of the Basal Forebrain Noncholinergic Neuronal Ensembles“ Vienna, Austria.
 6. 2016 - 29th ECNP Congress „Effects of chronic memantine treatment on okadaic acid induced memory impairment and changes in neurotransmitter activity in the septo-hippocampal system“ Vienna, Austria.
 7. 2016 - 7th ISBS Conference „Effects of chronic memantine treatment on hippocampal extracellular glutamate and GABA levels during spatial alternation testing“ Miami, FL, USA.
 8. 2015 - იაკობ გოგებაშვილის დაბადების 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია „ბიოლოგიის და მედიცინის აქტუალური საკითხები“ „კვლევითი ქცევის და ამოცნობის მეხსიერების შეფასება მედიალური სეპტუმის ელექტროლიზური, ნეირო- და იმუნოტოქსინით დაზიანების მქონე ვირთაგვებში“ თელავი, საქართველო.
 9. 2015 - International Multidisciplinary Forum of Young Scientists and Specialists "Academic Science Week - 2015"  “Effects of chronic memantine treatment on hippocampal extracellular glutamate and GABA levels during spatial alternation testing” Baku, Azerbaijan
 10. 2015 - 28th ECNP Congress “Memantine treatment does not improve spacial learning in medial septal lesioned rats” Amsterdam, Netherlands
 11. 2014 - XII ეროვნული სამეცნიერო  კონფერენცია "ფიზიოლოგიის და  ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები’’ „დასწავლის სტრატეგიის განსაზღვრა მედიალური სეპტუმის დაზიანების მქონე ვირთაგვებში მორისის წყლის აუზის პირობებში“ ქუთაისი, საქართველო.
 12. 2014 - XII ეროვნული  სამეცნიერო  კონფერენცია "ფიზიოლოგიის  და  ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები’’ „ მიკროდიალიზის მეთოდით ჰიპოკამპის უჯრეთგარე სივრცეში გლუტამატის და გაემ-ის გამოთავისუფლების დონის განსაზღვრა სივრცითი მორიგეობის ამოცანის შესრულებისას ვირთაგვებში“ ქუთაისი, საქართველო.
 13. 2014 - ECNP Congress “Modulation of NR2B subunit expression of NMDA receptors in the hippocampus and spatial short-term memory by septohippocampal projections”. Berlin, Germany
 14. 2014 - Sociaty  for  Neurosciens  (SFN)  “Spatial  short-term  memory  and  modulation  of  NMDA receptor subunit expression in medial septal immunolesioned rats" Washington DC. USA
 15. 2014 - ISTC III International Scientific Seminar: “Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Diseases. New Approaches to Research “Hippocampas glutamate and GABA levels during working memory task in memantine/saline rats” Tbilisi, Georgia.
 16. 2014 - Baku World Forum of  Young Scientists. “Effects of medial septum selective cholinergic lesions on special memory” Baku, Azerbaijan
 17. 2014 - The 9th  FENS Forum of Neuroscience “ Spatial short-term memory and modulation of NMDA receptor subunit expression in medial septal immunolesioned rats" Milani, Italy
 18. 2013 - Tbilisi 1st International Conferense  "Merging neuroscience and medicine: implications for brain disorders “Spatial memory following electrolytic and selective cholinergic lesion of MS” Tbilisi, Georgia
 19. 2013 - Third National Congress “Learning strategy selection in the water maze in medial septal electrolytic and selective cholinergic neurons lesioned rats” Tbilisi, Georgia
 20. 2013 - The 37thCongress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS 2013) “Effects of medial septal electrolytic and immunotoxic lesions on place and response learning of rats in the Morris water maze” Birmingham UK
 21. 2012 - ბიოლოგიის და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. „სეპტოჰიპოკამპური პროექციების მნიშვნელობა სივრცითი მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებში“ თბილისი საქართველო
 22. 2012 - ISTC II International Scientific Seminar: “Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Diseases. New Approaches to Research”. ”Exploratory Behavior and Recognition Memory in Medial Septal Lesioned Rats”  Tbilisi, Georgia
 23. 2012 - 8th FENC Forum of Neuroscience. “Memantine treatment increase KCl-stimulated glutamate release in the rat hippocampus but does not affect working memory.” Barcelona, Spain.
 24. 2012 - 8th FENC Forum of Neuroscience. “The clinically tested NMDA receptor antagonist memantine does not improve spatial memory in medial septal electrolytic lesioned rats". Barcelona, Spain.
 25. 2011 - 24th ECNP Congres. “The effects induced by acute intraperitoneal infusion  of memanlien on open field activity and recognition memory in rats “ Paris,  France.
 26. 2010 - IX “Gagra talks”, International Conference on Fundamental Questions of Neuroscience. 43. “Behavioral effects induced by acute intraperitoneal infusion of uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine in rat” Tbilisi, Georgia.
 27. 2010- IX “Gagra talks”, International Conference on Fundamental Questions of Neuroscience. 43. “ Behavioral effects induced by acute intraperitoneal infusion of uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine in rat” Tbilisi, Georgia.
 28. 2010 - European Neuropsychopharmacology,  V.20, supplement 3, pp.278. “Longterm memory formation in non-association learning task in sham-operated and dentate gyrus lesioned rats. 23rd ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Congress, Amsterdaml, The Nethetrlands.

სხვა აქტივობები:

 1. 2018 - 31st ECNP Congress - CDE გრანტი 
 2. 2017 - 30th ECNP Congress- CDE გრანტი
 3. 2017 - სტიპენდია, მე-12 გოთინგემის შეხვედრა.
 4. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგახრდა მეცნიერთა კონფერენციების (თბილისი- 18-19 მაიასი, 2015 და ბაკურიანი- 26-28 თებერვალი 2016) საორგანიზაციო კომიტეტისა და სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 5. 2013 - FEBS Workshop on Molecular Life Science Education. თბილისი, საქართველო.
 6. 2012 ივლისი 2-6-Sleep Trening Summer School-“Basics of sleep and sleep medicine”, თბილისი, საქართველო.
 7. 2011 ოქტომბერი 05-12-ბათუმის საშემოდგომო სკოლა-“Basics in neurobiology”, ბათუმი, საქართველო.]

სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:

 1. ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებების ფედერაცია (FENS)
 2. საერთაშორისო ტვინის შემსწავლელი ორგანიზაცია (IBRO)
 3. ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოება
 4. ევროპის ბიოქიმიკოსთა საზოგადოება (FEBS)
 5. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო