ლანა სულხანიშვილი

ელ.ფოსტა: l.sulkhanishvili@sangu.edu.ge

განათლება: 

 • 2019 წელი - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
 • 2014-2018 წ.წ. - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.
 • 2003-2008 წ.წ -     თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის ქრისტიანული ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი.
 • 2002-2005 წ.წ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის ასპირანტურა (წარჩინებით).
 • 1999-2001 წ.წ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სოციოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
 • 1995-1999 წ.წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2002-2006 წ.წ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის ასისტენტი.
 • 2010 წ-დან. – 2018 წ-მდე     - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის რეფერენტი,თანაშემწე.

პედაგოგიური გამოცდილება: 

 • 2019 წ-დან. – დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო კურსები: „კოგნიტური ფსიქოლოგია“; „აღზრდის სოციალური ფსიქოლოგია“;„აკადემიური წერა“; „კვლევითი ნაშრომი“.
 • 2019 წ-დან. – დღემდე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სასწავლო კურსი: „განვითრების ფსიქოლოგია“; „განათლების ფსიქოლოგია“
 • 2010 წ.-დან. – დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი - სასწავლო კურსები: „ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, „განვითარების ფსიქოლოგია“; „ფსიქოლოგიის ისტორია“; „ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმდინარეობები“; „პიროვნების სოციალური ფსიქოლოგია“; „ბიჰევიორალური ფსიქოლოგია“.
 • 2007 წ.-დან. – 2015 წ.-მდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი - სასწავლო კურსები: „აკადემიური წერა“, „კომუნიკაციის, პრეზენტაციის და დისკუსიის ტექნიკები“, „შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში“. 

გამოქვეყნებული სტატიები: 

 • 2018 წ. -  „The social distance of 13-17 year old teenagers towards different reference groups in the process of communication", An International Journal of Multidisciplinary Scientific“, „Scence Review” №9 (16), Warsaw, Poland.
 • 2017 წ. - „ტოლერანტულობის განვითარების დინამიკის კვლევა 13-17 წლის მოზარდებში“თელავის სახელმწიფო)უნივერსიტეტი. შრომები N4.
 • 2016წ. - მოზადებში ტოლერანტული დამოკიდებულებების განვითარების ძირითადი ასპექტები რეფ. ჟურნალი „ინტელექტუალი“№32.
 • 2015წ. - “ტოლერანტულობის ფსიქოლოგიური შინაარსის ძირითადი კომპონენტები” (მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი).
 • 2014წ. - „საკითხი ტოლერანტობის ცნებისა და ტოლერანტულობის საზღვრების შესახებ“. რეფ.ჟურნალი „ინტელექტუალი“ №26.
 • 2006წ. - „ასერტული ქცევის პიროვნული კორელატი“. რეფ. ჟურნალი „ინტელექტი“№2.
 • 2005წ. - „რას ნიშანვს ასერტულობა და რა იგულისხმება ასერტულობაში”, რეფ. ჟურნალი„პრომეთე”№6
 • 2005წ. - „განათლების ფსიქოლოგია“- სახელმძღვანელო; ავტორთა კრებული.
 • 1998 წ.    სამეცნიერო–საზოგადოებრივი კონფერენცია „თავისუფლება და ზნეობრივი პასუხისმგებლობა” (თეზისები).

კონფერენციები:

 • 2020 წ. - განწყობის თეორია და ფსიქოლოგიის მეცნიერება COVID 19-ის რეალობაში საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. (ონლაინ კონფერენცია)
 • 2017წ. - მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • 2016წ. - „დიმიტრი უზნაძე და თანამედროფე ფსიქოლოგია“ დიმიტრი უზნაძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი
 • სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
 • 2015 წ. - „ფსიქოლოგია - მეცნიერება თანამედროვე სამყაროში“ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
 • პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
 • 2014წ. - „ფსიქოლოგია, თეორია, კვლევა, პრაქტიკა“ კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს
 • შოთანადირაშვილის ხსოვნას, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
 • 2014წ.- მეშვიდე საერთაშორის სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.
 • 1998 წ. - სამეცნიერო–საზოგადოებრივი კონფერენცია „თავისუფლება და ზნეობრივი პასუხისმგებლობა”; საქართველოს საპატრიარქო.

ტრენინგები და სემინარები: 

 • 2017 წ.- ინტენსიური სემინარების ციკლი ბავშვთა და
 • მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიაში. კარლ გუსტავ იუნგის ინსტიტუტი
 • (შ ვ ე ი ც ა რ ი ა)
 • 2016 წ. - რაოდენობრივ მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი).
 • 2014 წ. - იაკობ უბბელეს სემინარი - ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოთერაპიაში - „მოზარდობა“ (საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება (სფფს).
 • 2012 წ. - ჟილბერ დიატკინის და მიშელ ვენსანის სემინარი ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოთერაპიაში
 • (საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება (სფფს).
 • 2011 წ. - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი. (სტრატეგიული კომუნიკაციის ცენტრი).
 • 2011 წ. - იგორ კადიროვის და მარინა არუტინიანის სემინარი ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოთერაპიაში (საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება (სფფს).
 • 2011 წ. - მიხეილ შებეკის ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის სემინარი- ფსიქოსომატიკა ფსიქოანალიზში (საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება (სფფს).
 • 2010წ. - ჰორსტ კეხელეს და ლევას კოვარსკის სემინარი ფსიქოანალიტიკურ ფსიქოთერაპიაში (საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება და ევროპის ფსიქოანალიტიკური
 • ფსიქოთერაპიის ფედერაცია).
 • 2007წ. - გეშტალტთერაპია (ადამიანის პოტენციალის განვითარების ცენტრი).    
 • 2004 წ.-  ორგანიზაცია „სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება”– პროგრამა:კითხვა დაწერა კრიტიკული აზროვნებისათვის, კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში.

უცხოური  ენის /ენების ცოდნა:

 • რუსული 
 • გერმანული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

 • MS  Office Word
 • MS  Office Excel 
 • Power Point 
 • Movie Maker 
 • SPSS Statistics