სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2020 წელი)

ბრძანება #6

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტი დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დასიკსრების შესახებ

ბრძანება #7 ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში საუნივერსიტეტი დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დასიკსრების შესახებ
ბრძანება #9 COVID 19 ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის და დროებითი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #12 უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმოამდგენლის 2020 წლის 4 მარტის N7 ბრძანებაში "ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებატა სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა - 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიურიმაჩვენებლით, ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ"ცვლილების შეტანის თაობაზე.
ბრძანება #13  უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 4 მარტის N6 ბრძანებაში "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოწრების მქონე სტუდენტების 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის გადასახადისგან გათავისუფლების და ამავე საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის, რომლებმაც წინა – 2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი ვერ დაასრულეს მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით ან ისარგებლეს შიდა მობილობით, მიმდინარე სემესტრის სწავლის საფასურის დაკისრების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება #14

"COVID 19 ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის და დროებითი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2020 წლის 12 მარტის N9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #4

საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობსი მოქედების პერიოდში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პრიველოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დისტანციურად განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება # 161–ს

რექტორის 2019 წლის 11 სექტემბრის #308–ს ბრძანებაში "აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი (ბაკალავრიატი), მეორე (მაგისტრატურა) და მესამე  (დოქტორანტურა) საფეხურების 2019–2020 სასწავლო წლის ადმინისტრირების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #7

"საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგოომარეობის მოქმედების პერიოდში ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დისტანციურად განხორციელების წესში" ცვლილების შეტანის შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #8

„2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება #9

„2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ