მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

საერთო სამაგისტრო გამოცდებგავლილ მაგისტრანტობის კანდიდატთა საუნივერსიტეტო გამოცდაზე დასაშვებად რეგისტრაციისას  წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  1. განცხადება რექტორის სახელზე (შემოთავაზებული ფორმით);
  2. ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო  გამოცდის შედეგების თაობაზე; 
  3. შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი,  (2020 წლის კურსდამთავრებულებისთვის დასაშვებია ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
  4. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
  5. უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) შესაბამის დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო მოწმობის/სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
  6. პირადობის მოწმობა (პასპორტი)  _ ასლი;
  7. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი მოწმობა (ვაჟებმა) - ასლი;
  8. ფოტოსურათი (3×4) ელექტრონული ვერსიის სახით CD დისკზე (გვარისა და სახელის  დისკზე მითითებით);
  9. სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა  (შემოთავაზებული ფორმით).

მიმაგრებული დოკუმენტები: