მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია: 2018 წლის 29 აგვისტო - 12 სექტემბერი (ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-17:00 სთ; ოთახი #103)

გამოცდა სპეციალობაში: 2018 წლის 13 სექტემბერი, დასაწყისი: 10:00 სთ.

 • საქართველოს ისტორია  -  აუდიტორია 203, I კორპუსი, II სართული
 • ენათმეცნიერება - აუდიტორია 204, I კორპუსი, II სართული
 • ქართული ლიტერატურის ისტორია - აუდიტორია 205, I კორპუსი, II სართული
 • სამართალი - აუდიტორია 206, I კორპუსი, II სართული
 • საჯარო მმართველობა - აუდიტორია 311, I კორპუსი, III სართული
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება  - აუდიტორია 309, I კორპუსი, III სართული
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - აუდიტორია 308, I კორპუსი, III სართული
 • ეკონომიკა - აუდიტორია 304, I კორპუსი, III სართული
 • ბიზნეს ადმინისტრირება (მენეჯმენტი) - აუდიტორია 305, I კორპუსი, III სართული
 • ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი - აუდიტორია 306, I კორპუსი, III სართული
 • მათემატიკა - აუდიტორია 307, I კორპუსი, III სართული

გამოცდა უცხო ენაში ქართული ლიტერატურის ისტორიის, საქართველოს ისტორიის, ენათმეცნიერების, სამართლისა და საჯარო მმართველობის, ეკონომიკის, ბიზნეს ადმინისტრირების (მენეჯმენტი), ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის, ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების, სოცილური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე შემსვლელთათვის: 2018 წლის 14 სექტემბერი. (დასაწყისი - 10:00 სთ. აუდიტორია 107)

გამოცდების შედეგების გამოცხადება და გასაჩივრება: 2018 წლის 17 – 20 სექტემბერი;

აპელაციის შედეგების გამოცხადება: 21 - სექტემბერი;

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან: 2018 წლის 17 – 22 სექტემბერი;

ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა: 2018 წლის 24 სექტემბერი.