მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიანი პროგრამა

სწავლების ენა: ქართული

 • სწავლის ხანგრძლივობა: ერთი სასწავლო წელი
 • კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS კრედიტი
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: ზურაბ ბერია
 • მობილური: 577 315 594;
 • ელ. ფოსტა:  teachers@sangu.edu.ge

განახლებული შეთავაზება:

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის ადგილების რაოდენობა გაიზარდა და გახდა 200.  მასწავლებლობის მსურველებს ეძლევათ შესაძლებლობა, ისწავლონ სრულიად უფასოდ. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების თანახმად, პროგრამაზე ჩარიცხული 80 ისარგებლებს სახელმწიფო გრანტით და სრულად დაუფინანსდება სწავლა, დარჩენილი 120 პირის სწავლის საფასურის 40% კი ქართული უნივერსიტეტი დაფარავს. დარჩენილი 60%-ის გადახდა (1290 ან 1350 ლარი საგნების მიხედვით) შესაძლებელია ეტაპობრივად.

პროგრამის კურსდამთავრებული მოიპოვებს მასწავლებლის სერტიფიკატს და მასწავლებლად დასაქმების უფლებას შემდეგი საგნობრივი მიმართულებებით:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • მათემატიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ფიზიკა (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ქიმია (საბაზო და საშუალო საფეხური)
 • ბიოლოგია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 

პროგრამის ლექტორებად მოწვეულნი არიან საქართველოში საუკეთესო სპეციალისტები, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგადი პედაგოგიური მეთოდოლოგიის და საგნობრივი მიმართულების ექსპერტ-კონსულტანტები, რომლებიც ათასწლეულის ფონდ-საქართველოსა და მასწავლებელთა სახლის პროექტის ფარგლებში ახორციელებდნენ საქართველოში მასწავლებელთა და დირექტორთა გადამზადების პროგრამას;

დასაქმებული სტუდენტებისათვის გათვალისწინებულია მაქსიმალურად მოქნილი სასწავლო გრაფიკი.

პროგრამა გთავაზობთ მრავალფეროვან სასკოლო პრაქტიკას  უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებულ ან თქვენ მიერ შერჩეულ სკოლებში;
უნივერსიტეტს აქვს საუკეთესო ინფრასტრუქტურა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე რეალური და ვირტუალური ლაბორატორიები;
საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

პროგრამაზე დაიშვება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ერონული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით.

მიმდინარე რეგისტრაციის ვადის დასრულების შემდეგ ჩატარდება საუნივერსიტეტო შიდა გასაუბრება, რის შესახებაც გეცნობებათ დამატებით.

გასაუბრებაზე კონკურსანტი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • ესსეს წერა;
 • მოტივაცია;
 • სიახლეებისადმი მზაობა და მიმღებლობა;
 • პრობლემის გადაწყვეტის უნარი;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები;
 • დამატებითი კრიტერიუმი თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში: საგნობრივი გამოცდის შეფასება (%)

გასაუბრებები ჩატარდება დისტანციურად საგნობრივი მიმართულებების მიხედვით შემდეგ დღეებში:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა - 21, 22, 23 სექტემბერი - 9:00-14:00; 
 • ინგლისური - 22, 24 სექტემბერი - 9:00-13:30
 • ისტორია - 22, 24 სექტემბერი - 14:00-17:00
 • მათემატიკა - 23 სექტემბერი - 11:00-15:00
 • ბიოლოგია - 22 სექტემბერი - 10:00-13:00
 • ფიზიკა - 21 სექტემბერი - 16:00-17:00
 • ქიმია - 21 სექტემბერი - 17:00-18:00

ინფორმაცია გასაუბრების ფორმატის, ტექნიკური უზრუნველყოფის, ინდივიდუალური გრაფიკის შესახებ ყველა კონკურსანტს დამატებით გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციისას მითითებულ ელ-ფოსტაზე!

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ნუსხა:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 • ფოტოსურათი (3X4);
 • ბაკალავრის ან მაგისტრის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი; (ნოტარიულად დამოწმება არ არის აუცილებელი);
 • მასწავლებლის სასერთიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი ცნობა გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრიდან; 
 • სამხედრო აღრიცხვის ბარათის ასლი (ვაჟებისთვის)