2020-12-18

ნატა თეთვაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 23 დეკემბერს, 15:00 საათზე, შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ნატა თეთვაძის სადისერტაციო ნაშრომის  ,,XX საუკუნის 40-იანი წლების ეროვნული მოძრაობა (სამანელები)“ ონლაინ დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ კარალიძე  (მოწვეული), ისტორიის  დოქტორი ლევან ჯიქია  (საბჭოდან).