ნიკო კვარაცხელია

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ელ. ფოსტა: niko.kvaratskhelia@sangu.edu.ge

განათლება, სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:

 • 1990 წ. - ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
 • 1985-1989 წწ. - მოსკოვის ნ. მ. შვერნიკის სახ. პროფმოძრაობის უმაღლესი სკოლის ასპირანტურა
 • 1990-1991 წწ. - ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. საზღვარგარეთ მისავლინებელ პირთა უცხო ენების კურსები - გერმანული ენა (წარჩინებით)
 • 1968-1973 წწ. - თბილისის ა.ს. პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორიის მასწავლებელი

პროფესიული გამოცდილება:

 • 2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი
 • 1990-2010 წწ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსოტეტი, ტურიზმის ბიზნესის კათედრის გამგე
 • 1992-1999 - საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო დეპარტამენტის მარკეტინგის, რეკლამის, ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან კავშირების სამმართველოს უფროსი
 • 1974-1992 წწ. - თბილისის საექსკურსიო-სამოგზაურო ბიურო: ექსკურსიამძღოლი, მეთოდური განყოფილების გამგე

მონაწილეობა სამეცნიერო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში:

 • 2017 წ. - ბათუმი. „ბაკალავრიატის დონეზე დუალური განათლების სისტემის საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობები“. VI  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.  
 • 2017 წ. - ბათუმი. ვარნა-ხერსონესი-ბათუმი, როგორც შავი ზღვის ცივლიზაციის სამი კერა და მათი ჩართვის შესაძლებლობები საკრუიზო-თემატურ მოგზაურობებში. II საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში. ბათუმის საზღვაო აკადემია
 • 2015 წ. - Bolzano, Italy. “Sustainable development of Tourism at Georgian mountian destinations: Challenges and outlooks”. Conference: „Changing Paradigms in Sustainable Mountian Tourism Research“
 • 2014 წ. - ბათუმი. საექსკურსიო მომსახურება საკრუიზო ტურიზმში. პრობლემები და გადაჭრის გზები. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 2014 წ. - Crakow, Tbilisi. „Quantitative Analysis of Domestic Tourism“. Management Science during Destabilization Lical Insight
 • 2014წ. - ბათუმი. ტურისტული დესტინაციების მდგრადი განვითარების ინდიკატორების ფორმირების ახალი სისტემა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
 • 2013 წ. - თბილისი. სოფლის ტურიზმი: გერმანული თავისებურებები და ქართული სინამდვილე. ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია
 • 2013 წ. - ბათუმი. სამკურნალო-გამანჯანსაღებელი ტურიზმი: თავისუფალი საბაზრო ნიშა. ტურიზმი: ეკონომიკა დ აბიზნესი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
 • 2012 წ. - Киев. Охраняемые территории: предпосылки развития устойчивого экотуризма  Грузии. «Туризм как средство сближения культур». Научно-практическая конференция
 • 2012 წ. - ბათუმი. დასვენება სოფლად გლეხის კარმიდამოში. უცხოეთის გამოცდილების ანალიზი. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
 • 2011 წ. - ბათუმი. ელექტრონული ექსკურსიების განვითარება თანამედროვე ტურიზმში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“
 • 2010 წ. - თბილისი. კონკურენტული უპირატესობის მიღწევა ტურიზმში, როგორც პრაგმატული სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატება – ურუგვაისა და უკრაინის მაგალითზე. თეუსუ
 • 2010 წ. - ბათუმი. ბოლონიის პროცესი და ინოვაციური სწავლება ტურიზმის მენეჯმენტში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. II საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
 • 2010 წ. - Санкт-петербург. Биологическое разнообразие Грузии как основной ресурс развития экотуризма. Материалы конференции UNWTO «Туризм и биологическое разнообразие».
 • 2010 წ. - ბათუმი. Art of the Guide: Past and Present. “Batumi – Guides’ Forum” Georgian Association of Guides (GAG)
 • 2010 წ. - გორი. აკადემიური განათლების, კვლევებისა და სიცოცხლის განმავლობაში სწავლების სინთეზი, როგორც ბოლონიის პროცესის ახალი მიდგომა ტურიზმის მენეჯმენტში. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის: “ახალი მიმართულებები განათლებასა და კვლევაში”
 • 2008 წ. - თბილისი. სამხრეთკავკასიის ქვეყნების ტურისტული კავშირები. საერთაშორისო კონფერენცია თეუსუ: “ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”
 • 2006 წ. - თბილისი. საქართველოში კულტურული ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები. ვ. ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი

მონაწილეობა  კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში:

ტემპუსის გრანტი: "საკრუიზო ტურიზმის განვითარების კომპეტენციის ქსელი შავი ზღვის რეგიონში (საქართველო და უკრაინა)"
მონაწილეობა თრეინინგებსა და სემინარებში, რომლებიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს: მომსახურების ხარისხი სტუმართმოყვარეობის სექტორში: სტანდარტები; მომსახურების გაუმჯობესების შესაძლებლობები და ერთობლივი მიდგომა ინდუსტრიასთან და შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან:

 • 2014 (02-09 თებერვალი) ოდესის ეროვნულ საზღვაო აკადემიაში (უკრაინა);
 • 2014 (08-17 ოქტომბერი) ბათუმის სახელმწიფო მარკეტინგის აკადემიაში, ქუთაისის უნივერსიტეტში; GTTU და CIU (საქართველო);
 • 2015 (18-25 აპრილი) ვარნა თავისუფალი უნივერსიტეტი (ბულგარეთი);
 • 2016 (02-08 აპრილი) EURAC Bolzano (იტალია);
 • 2016 (11-17 ივნისი) "ოვიდიუსის" კონსტანტას უნივერსიტეტი (რუმინეთი);
 • 2016 (03-10 სექტემბერი) ბათუმის სახელმწიფო მარტინი აკადემია (საქართველო);
 • 2005 წ. ჩიკაგო, აშშ.  აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის კულტურისა და განათლების ურთიერთობების ბიუროს პროგრამა საქართველოს ტურიზმის პროფესიონალთა თრეინინგი

ძირითადი სასწავლო დისციპლინები და კვლევის მიმართულებები:

 • ტუროპერეიტინგი (ტურისტული ფირმის მენეჯმენტი)
 • საექსკურსიო მენეჯმენტი
 • სათავგადასავლო ტურიზმი
 • კულტურული ტურიზმი
 • საკონგრესო ტურიზმი 
 • ტურისტული ფირმის სტრატეგიული მენეჯმენტი

გამოცემული მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები:

მონოგრაფია -1; სახელმძღვანელო - 3; ელექტრონული სახელძღვანელო - 1; სამეცნიერო სტატიები - 45

 1. ნიკო კვარაცხელია, კულტურული ტურიზმი: თეორია და პრაქტიკა. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ. 2009. 324 გვ.
 2. ნიკო კვარაცხელია, ელისაბედ არჩვაძე, გიდის ხელოვნება, გაეროს განვითარების პროგრამა. გამომცემლობა „საუნჯე“. 2012
 3. ნატალია ბირიცკაია, ნიკო კვარაცხელია, ნაზი ალხანაშვილი, ტურისტული მარშრუტების მოდელირება, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013
 4. ნიკო კვარაცხელია, საექსკურსიო საქმე, ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2015 წლის სექტემბრიდან განთავსებულია ვებ-გვერდზე: www.vet.ge
 5. გიდის პროფესია (პრაქტიკული სახელმძღვანელო). გამომცემლობა „კოლორი“. 2017 წელი. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

ენების ცოდნა:

 • გერმანული: კარგად
 • რუსული: კარგად
 • ინგლისური: დამაკმაყოფილებლად

მიღებული გრანტები:

გრანტის დასახელება DAAD, KAAD
დონორი ორგანიზაცია DAAD, KAAD
თარიღი/ვადები 1999 წლისა და 2006 წლის ნოემბერ-დეკემბერი
როლი/თანამდებობა თეუსუს კათედრის გამგე
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერი
გრანტის დასახელება IMG – ინდივიდუალური მობილურობის გრანტი
დონორი ორგანიზაცია ტემპუსი, ევროკავშირის ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები 2003 წლის ივნის-ივლისი
როლი/თანამდებობა თეუსუს კათედრის გამგე
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერო
გრანტის დასახელება ტურიზმის მენეჯმენტის დისტანციური სწავლება
დონორი ორგანიზაცია IATP
თარიღი/ვადები 2007 წლის ნოემბერი-2008 წლის თებერვალი
როლი/თანამდებობა ლექტორი
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერო
გრანტის დასახელება კადრების გადამზადება ტურიზმის სფეროში დისტანციური სწავლების მეშვეობით
დონორი ორგანიზაცია TEMPUS 
თარიღი/ვადები 2010-2013
როლი/თანამდებობა სამეცნიერო ხელმძღვანელი
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერო
გრანტის დასახელება თეუსუ შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი - “სანიმუშო ღვინის ტურის ორგანიზაცია”
დონორი ორგანიზაცია ქინძმარაულის მარანი
თარიღი/ვადები 2010 წლის სექტემბერ-ნოემბერი
როლი/თანამდებობა სამეცნიერო ხელმძღვანელი
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერო
გრანტის დასახელება 543681‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐DE‐TEMPUS‐JPHES ‐ CruiseT საკრუიზო ტურიზმის განვითარება შავი ზღვის რეგიონში
დონორი ორგანიზაცია TEMPUS 
თარიღი/ვადები 2013-2016
როლი/თანამდებობა მონაწილე
გრანტის საერთო სახე სასწავლო-სამეცნიერო