ნონა ახალაშვილი

განათლება:

 • 1980-1985 - თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის; სპეციალობა: სოციალური ფსიქოლოგი
 • 1985-1988 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტ-ის დასწრებული სწავლების ასპირანტურა; აკადემიური ხარისხი: პიროვნების ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია; სპეციალობა: ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
 • 1988-1991 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: უცხოური ენების განყოფილება; სპეციალობა: ინგლისური ენა
 • 2001 - აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო; საბანკო-საფინანსო აკადემიის ტრენინგი; კლიენტურის მომსახურება

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1989-1997 - მეცნიერ-თანამშრომელი; შრომის ფსიქოლოგიის განყოფილება; საქართველოს მეცნ. აკადემიის დ.უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 • 1994-2001 - დოცენტი; კულტუროლოგიის კათედრა; თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი
 • 1997-2004 - უფროსი მასწავლებელი; №2 სპეციალური კათედრა; საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია
 • 2001-2003 - ფსიქოლოგ-ანალიტიკოსი; საბანკო უსაფრთხოების დეპარტამენტი; სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”
 • 1999-2001 - დოცენტი; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა; თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი
 • 2005-2011 - ასოცირებული პროფესორი; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა; თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2004-2006 - ასოცირებული პროფესორი; ხელოვნებათმცოდნეობისა და მედიატექნოლოგიების კათედრა; თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2009-2011 - ლიდერიზმის ჯგუფის წევრი; სამხედრო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი; საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 • 2010-2012 - ასოცირებული პროფესორი; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2012-დღემდე - სრული პროფესორი; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა; გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 2011-2014 - მთავარი სპეციალისტი; ფსიქოლოგიური მომსახურების განყოფილება; საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 • 2013 - მიწვეული ლექტორი; ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2013-2014 - მიწვეული ლექტორი; სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი; საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2014-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი; სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (სკოლა); საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2014-2015 - მიწვეული ლექტორი; ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
 • 2015-დღემდე - ტრენერი; დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. იურიდიული ფსიქოლოგიის საფუძვლები. დამხმარე სახელმძღვანელო. წიგნი II თბილისი, 2008. გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 2. ფსიქოლოგია. არასპეციალური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. თბილისი, 2009. გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 3. იურიდიული ფსიქოლოგია; თბილისი, 2009. გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 4. ფსიქოლოგია.  არასპეციალური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მეორე შევსებული გამოცემა; თბილისი, 2010. გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 5. სამხედრო ფსიქოლოგიური მომზადება და პატრიოტული აღზრდა; მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2011, საქართველოს სეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის გამომცემლობა
 6. სწავლების პროცესში ქართველ მეომარში ფსიქოლოგიური მდგრადობის გამომუშავების ოპტიმალური გზები 120–133გვ.  სწავლების მეთოდიკის საკითხები საქართველოს სამხედრო–საგანმანათლებლო სფეროში. თბილისი 2011.
 7. ლიდერის ფენომენი პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაში    გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული I. თბილისი, 2011.
 8. ფსიქოლოგიური ტესტები, თამაშები და სავარჯიშოები საქმიანი ადამიანებისათვის; თბილისი, 2011. გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 9. პიროვნება და კრიმინალური ქცევა; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული II. თბილისი,  2012.  გამომცემლობა „უნივერსალი“
 10. ფსიქოლოგიის საფუძვლები; სახელმძღვანელო. 2012,  გამომცემლობა „უნივერსალი“. 
 11. ფსიქოლოგიის საფუძვლები. მეორე შევსებული გამოცემა; სახელმძღვანელო. 2013,  გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 12. არმია და რელიგია. ავტორთა ჯგუფი (მამა მოსე, მამა დავითი, გურამ რუსეიშვილი, თამაზ ყანდარელი, ნონა ახალაშვილი, ლია ანდრონიკაშვილი); საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის გამომცემლობა. თბილისი, 2014.
 13. სტუდენტთა პრიორიტეტული პიროვნული ღირებულებები; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №5. თბილისი,  2015.  გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 14. ფსიქოლოგიის საფუძვლები; სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. თბილისი, 2015. გამომცემლობა „მერიდიანი“.
 15. პიროვნული ღირებულებების კვლევა დამნაშავე და არადამნაშავე ქალებთან; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტომი II. თბილისი, 2015.
 16. ოჯახის როლი მოზარდის ღირებულებითი სისტემის ჩამოყალიბებაში; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები XIII, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. თბილისი, 2015
 17. ლიდერობის გენდერული ასპექტები; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №6. თბილისი,  2016.  გამომცემლობა „უნივერსალი“
 18. აგრესია და თვითშეფასება; გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №6. თბილისი,  2016.  გამომცემლობა „უნივერსალი“.
 19. ფსიქოლოგიის საფუძვლები; სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, მე-2 რედაქციით.  თბილისი, 2016. გამომცემლობა „მერიდიანი“.
 20. სოციალური ადაპტაციის პრობლემები უმცროს სასკოლო ასაკში; ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტომი III, თბილისი, 2017
 21. მიღწევის მოტივაცია და პიროვნების ტიპოლოგია. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №7. თბილისი,  2017
 22. ფსიქოლოგიის ისტორიის საკითხები; სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „მერიდიანი“. თბილისი, 2017.
 23. პიროვნებათაშორისი და გენდერული განსხვავებების ზოგიერთი ასპექტი; წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის-„საქართველო და თანამედროვე სამყარო-გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“ - მასალები. თბილისი, 2017. შრომების კრებული/Scientific Works V