პაატა ტურავა

განათლება:

 • 2003-2006 - გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი; სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა
 • 2000-2002 - გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: სამართლის მაგისტრი (Magister Legum, LL.M); სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა
 • 1990-1996 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; აკადემიური ხარისხი: დიპლომირებული იურისტი; სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2017-დღემდე - საჯარო მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 
 • 2015-დღემდე - პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 • 2008-2015 - ასოცირებული პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2014-2016 - დეკანი, სამართლის სკოლა, შს სამინისტროს სასწავლო უნივერსიტეტი 
 • 2012-2013 - დეკანი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 
 • 2011-2012 - პროფესორი, სამართლის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • 2007-2008 - მოწვეული ლექტორი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2006-2008 - უფროსის მოადგილე, სასწავლო დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 • 2004-2006 - უფროსი მასწავლებელი, პროფესიული განათლების ცენტრი, შს სამინისტროს აკადემია 
 • 2003-2006- მეცნიერ-მკვლევარი, საჯარო სამართლის სექცია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო, ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა (თავები VI, IX, XIV), თსუ 2018
 2. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარები, ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა (მუხლები 22, 24, 251, , 262, 29, 30, 301, 31, 32, 33, 331) თსუ, თბილისი 2018
 3. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, პაატა ტურავა, იურისტების სამყარო, თბილისი 2016
 4. საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, რედ: გიორგი ხუბუა, კარლ-პეტერ ზომერმანი, ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა (თავები IV, V, VI, XV), თბილისი 2016
 5. საპოლიციო სამართალი, ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა (II კარი - თავები 1, 2;  VII კარი-თავი  2), რედაქტორი ლევან იზორია, თბილისი 2015
 6. საჯარო დაწესებულებებში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, პაატა ტურავა, თბ. 2014
 7. ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, პაატა ტურავა, ნათია წკეპლაძე, თბ., 2010. მეორე გამოცემა 2013;
 8. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე, ეკატერინე ქარდავა, პაატა ტურავა, თბ., 2008
 9. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, სახელმძღვანელო მასწავლებელთათვის, შარლოტე შულცე, ნიკოლინე შმიტ-იუსტენი, პაატა ტურავა, თბ., 2008; მეორე გადამუშავებული გამოცემა 2012.
 10. განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი, ლევან თოთლაძე, გაგა გაბრიჩიძე, გიორგი თუმანიშვილი, პაატა ტურავა, ეთერ ჩაჩანიძე, თბ., 2012
 11. საქართველოს გარემოს დაცვის სამართლის ზოგადი ნორმების ანალიზი და შეფასება, გერდ ვინტერი, პაატა ტურავა, კობა ყალიჩავა, თბ., 2010
 12. პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი როგორც საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის ქვაკუთხედი, ჟურნალი - ადმინისტრაციული სამართალი, 2/2016, გვ. 35-42
 13. Выполнение задач публичного управления частноправовыми фирмами (Опыт Грузии), Ежегодник публичного права 2016: Административный акт. - М.: Инфотропик Медиа, 2015. - 572 с. - ISBN 978-5-9998-0258-3.
 14. Anti-corruption Efforts in the Georgian Police System, Anti-Corruption Drive in Georgia: The Case of the Georgian Police System, ასტანა 2015
 15. საქართველოს პოლიციის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებთან    წიგნში: კონსტანტინე კორკელია (რედ.): ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამართლებრივი რეფორმა საქართველოში, 2014, გვ. 119
 16. On the Way to the Modernization of Public Administration in Georgia, Central and Eastern European Legal Studies, #1 2015, გვ. 101
 17. Polizeirecht in Georgien, Osteuroparecht, Heft 1, 2014, S. 60-71.
 18. საჯარო სამსახურის რეფორმის ძირითადი ასპექტები, კონფერენციის მასალები, სამეცნიერო რედაქტორი კარლ-პეტერ ზომერმანი, გიორგი ხუბუა, 2013 თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი.
 19. ადმინისტრაციული განსჯადობა, ჟურნალში "ადვოკატი", გვ. 54-66, #1/2013
 20. The Procedural and Legal Importance of Differentiating Between the Different Legal Forms of an Administrative Body’s Activities, ჟურნალში ,,South Caucasus Law Journal“, გვ.189-194. #2011
 21. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, როგორც პრივატიზაციის პროცესის ფარგლები, სტატიათა კრებულში: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო, 2011
 22. ადვოკატის პროფესიის და იურიდიული განათლების ინტერნაციონალიზაცია, ჟურნალში "ადვოკატი", გვ. 74-79, #1/2011
 23. Right to Property According to the Georgian Constitution, ჟურნალში: "South Caucasus Law Journal", #1/2011