2020-09-01

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

წინასწარი რეგისტრაცია წარმოებს ამა წლის  7-დან  11 სექტემბრის ჩათვლით ყოველდღე (შაბათ -კვირის გარდა), 11:00-დან 18:00 საათამდე (უნივერსიტეტის II კორპუსი)

რეგისტრაციისას წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) დედანი. (ან ცობა იუსტიციიდან - ატესტატის მიღების შესახებ განცხადების შეტანის თაობაზე)
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის).
  • ორი ფოტოსურათი (3X4) და სურათი CD დისკზე;
  • არასრულწლოვანის შემთხვევაში - სანოტარო წესით დამოწმებული დაბადების მოწმობის ასლის წარმოდგენა და მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის თანხლება, ამ უკანასკნელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტითურთ;
  • სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
  • სამხედრო პირის ოჯახის წევრობის  შემთხვევაში -  ცნობა სამხედრო პირის  სამსახურიდან 

(უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები: თიბისი ბანკი, ბანკის კოდი:  TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი: GE76 TB74 8803 6020 1000 02;
ანგარიშზე თანხის შეტანა შეიძლება სს თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში).