სადოქტორო პროგრამები

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება შემდეგ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე: