საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

2018-19 სასწავლო წელს ქართულ უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მიღება შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები: