საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული რესურსების რეგულირების სამსახური

სამსახურის უფროსი: კახაბერ რევაზიშვილი

სამსახურის ფუნქციები:

 • უნივერსიტეტის საქმიანობის წარმართვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში და საინფორმაციო ტექნოლოგიების რისკების მართვა; 
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება; 
 • უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში ახალი ტექნოლოგიებისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა; 
 • უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ქსელური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
 • უნივერსიტეტში დაგეგმილი ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა; 
 • სტუდენტების შიდა საუნივერსიტეტო ელექტრონული ბაზის გამართულად ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა; 
 • უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის კონსულტაციის გაწევა ტექნოლოგიების ათვისებისა და გამოყენების პროცესში; 
 • უნივერსიტეტში არსებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამართვა და უხარვეზოდ ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა; 
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების აღჭურვა შესაბამისი სახარჯი მასალებით, მათი მდგომარეობის მუდმივი კონტროლი და დაზიანებული ტექნიკის შესაკეთებლად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 
 • უნივერსიტეტის სერვერული ერთეულების მონიტორინგი და კონტროლი; 
 • უნივერსიტეტის დომენური სახელების მონიტორინგი და კონტროლი; 
 • უნივერსიტეტის ვებგვერდის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; 
 • უნივერსიტეტის ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა; 
 • შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად ინვენტარიზაციის პროცესში მონაწილეობა; 
 • უნივერსიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძენად აუცილებელი კომპიუტერული ტექნიკის შესახებ აუცილებელი ინფორმაციის შეგროვება და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის წარდგენა; 
 • უნივერსიტეტში ელექტრონული მართვის სისტემის შექმნა და ოპტიმიზაცია; ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების მექანიზმების შემუშავება; 
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება/განვითარება/განხორციელებაში მონაწილეობა; 
 • ასრულებს ხელმძღვანელობის სხვა მითითებებს, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ დებულებით, მაგრამ უკავშირდება სასწავლო პროცესის გამართულ ფუნქციონირებას და უნივერსიტეტის ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას.

მიმაგრებული დოკუმენტები: