2021-04-15

სამაგისტრო პროგრამა - საქართველოს ისტორია

ONLINE შეხვედრაზე ისაუბრებენ პროგრამის ხელმძღვანელები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ვახტანგ გურული და ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია, ასევე, მაგისტრანტი ნიკოლოზ მესხიშვილი.
პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგში ფართო სამეცნიერო პროფილის მქონე სპეციალისტის მომზადებას. კონკრეტულად კი პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს საქართველოს ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნით აღჭურვილი, კვლევაზე ორიენტირებული მაგისტრი. პროგრამაში დასახული მიზანი მიიღწევა: სტუდენტისათვის კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებით, სამეცნიერო პრობლემის, შესაბამისი თეორიული საფუძვლის, წყაროების იდენტიფიკაციის, კვლევის და მიღებული შედეგებიდან შესაბამისი დასკვნების გამოტანის, რეპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებით;
ამავე დროს საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადებას, რომლებსაც ექნებათ ღრმა და სისტემური ცოდნა:

  • ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხებზე;
  • შუა საუკუნეების საქართველოში საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე;
  • საქართველოს საგარეო ურთიერთობების, გეოპოლიტიკური მდებარეობის უმთავრეს პრობლემებზე (უძვ. დროიდან -XXI);
  • ისტორიული პროცესის კანონზომიერების საზრისის, ისტორიის ფილოსოფიის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების შესახებ;
  • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკისა და დიპლომატიის ძირითად მიმართულებებზე;
  • საისტორიო აზროვნების ფორმირებასა და განვითარებაზე.

სტუდენტები გააცნობიერებენ ისტორიის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს; შეძლებენ წყაროების მოძიებას/კლასიფიკაციას და კრიტიკულ ანალიზს, ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის ისტორიის თანამედროვეობასთან დაკავშირებას.
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაგისტრანტს გამოუმუშაოს ცალკეული ფაქტების განზოგადებისა და მოვლენების ურთიერთდაკავშირებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. სწავლის პროცესში მაგისტრანტი დაეუფლება სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდოლოგიას და ცალკეულ პრობლემებზე კვლევის ჩატარებისათვის აუცილებელ ჩვევებს.
პროფესორი ვახტანგ გურული ისაუბრებს პროგრამის მიზნებზე და რა გამოარჩევს საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამას სხვა უნივერსიტეტების ანალოგიური პროგრამებისგან;
ისტორიის დოქტორი ლევან ჯიქია ისაუბრებს პროგრამაში არსებულ სავალდებულო და არჩევით სასწავლო კურსებზე, პრაქტიკის კომპონენტზე, დასაქმების შანსებზე;
სტუდენტი ნიკოლოზ მესხიშვილი ისაუბრებს, თუ რატომ აირჩია ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა.

შეხვედრაზე დასასწრები ბმული