2019-09-19

სამაგისტრო პროგრამების გამოცდის შედეგები

 

სამაგისტრო პროგრამის გამოცდის შედეგები სპეციალობასა და უცხო ენაში

სპეციალობა: ენათმეცნიერება

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
62002003932 93 ქულა
01001095559 91 ქულა
01011055108 87 ქულა

 

სპეციალობა: საჯარო მმართველობა

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
47001040913 85 ქულა
01027082764 81 ქულა
54001060493 82 ქულა
34001008376 85 ქულა
01011053963 75 ქულა
61009028680 75 ქულა
C02119431 85 ქულა
01027090527 91 ქულა
25001047151 92 ქულა
01019057636 95 ქულა

 

სპეციალობა: ქართული ლიტერატურის ისტორია

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
01001097453 78 ქულა
44001005151 84 ქულა
22001023949 84 ქულა

 

სპეციალობა: სამართალი 

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 60; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 31

პირადი ნომერი სპეციალობა
01005024719 46 ქულა
01019077648 51 ქულა
01001077648 58 ქულა
62009004299 57 ქულა
01001090796 58 ქულა
12950000071 44 ქულა
61006077428 53 ქულა
51001030331 56 ქულა
40001037420 48 ქულა

 

სპეციალობა: ბიზნეს ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
01011083295 84 ქულა
13001064939 79 ქულა
01005040560 83 ქულა
35001125980 77 ქულა
01005042832 77 ქულა
51001030323 81 ქულა
01008062596 81 ქულა 
42001036890 85 ქულა
51001030217 81 ქულა
62001039570 79 ქულა 
01019075048 85 ქულა
01011097359 85 ქულა

 

სპეციალობა: სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია

 შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
01017050665 90  ქულა
59002007604 65  ქულა
01011091874 80  ქულა
62002006942 70  ქულა
60001134648 60  ქულა
01019070454 72  ქულა
06001000305 55  ქულა

 

სპეციალობა: ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება 

შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51

პირადი ნომერი სპეციალობა
01027060756 81 ქულა
62001044442 61 ქულა
01517059414 89 ქულა 
55001028225 61 ქულა
01027077932 52 ქულა 
47001043330 70 ქულა 
01005033996 90 ქულა 
01019073529 52 ქულა 
26001036456 61 ქულა
59001127217 66 ქულა
01017050665 75 ქულა
60001137754 66 ქულა 
01011091874 64 ქულა
20001068701 73 ქულა
62002007226 58 ქულა 
23001013955 70 ქულა
35001122962 71 ქულა
38001047755 83 ქულა
62002006942 72 ქულა

 

უცხო ენის შედეგები იხილეთ ბმულზე