სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2013 წელი)

ბრძანება #01-00/08 აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის წლიური საფასურისა და საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხი დოქტორანტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #01-00/15 ქართული უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებისა და ოფიციალური მიმოწერისათვის სატიტულო ბლანკების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
ბრძანება #01-00/28 „უნივერსიტეტის სკოლების (ფაკულტეტების), ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის, ენების ცენტრის, ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ“ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 2013 წლის 21 აგვისტოს #01-00/14 ბრძანებით დამტკიცებულ „ენების ცენტრის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ
ბრძანება #01-00/30 ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო კურსის განმეორებით შესწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #01-00/38 ქართულ უნივერსიტეტში მომსახურების განმეორებით მიღებას (სასწავლო და სამეცნიერო კომპონენტის განმეორებით გავლის) საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #01-00/39 ქართულ უნივერსიტეტში მობილობის ფარგლებში დამატებით გასავლელი სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
ბრძანება #02-02/10 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/90 "2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ” რექტორის  2012 წლის  25 დეკემბრის #02-02/320 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/95 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ მიშიკო გელენავას ნიდერლანდებში მივლინების შესახებ
ბრძანება #02-02/96 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ ლაშა კალანდაძის ქ. ბუქარესტში მივლინების შესახებ 
ბრძანება #02-02/99 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/103 ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტების პროგრამირებაში მე-7 საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობისათვის  მივლინების შესახებ 
ბრძანება #02-02/120 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ 
ბრძანება #02-02/126 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/129 საგამოცდო უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #02-02/144 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შიდა მობილობის ვაკანსიები, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/145   ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების, ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/154 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, პროცედურისა და ვადების შესახებ” რექტორის 2013 წლის 26 ივნისის #02-02/120 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #02-02/155 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/156 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/157 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/158 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/159 უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურაში) კონკურსანტთა ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/161 ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტ გვანცა მგალობლიშვილისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ფარგლებში სპეციალობის შეცვლის შესახებ
ბრძანება #02-02/162 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადმემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #02-02/163 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში აკადმემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/167 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/178 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 25 სექტმებრის #02-02/167 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #02-02/186 ”უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ინფორმატიკის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 16 სექტემბრის #02-02/160 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #02-02/187 ანა თავართქილაძისა და ლაშა მაჭავარიანის ”ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/229 თამაზ პოპიაშვილის ”ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2013-2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/243 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/246 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში - აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2012 წლის 17 სექტემბერს 302-02/178 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/265 ქართულ უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ” რექტორის 2013 წლის 16 სექტემბრის #02-02/156 ბრძანების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ 
ბრძანება #02-20/274 ნათია ფაილოძის ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/275 ქართულ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) კურსდამთავრებულ დოქტორანტ მაია წურწუამიას სახელზე შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/282 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ