სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები (2010 წელი)

ბრძანება #01-00/01 2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ 
ბრძანება #01-00/02 2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/05 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 1 სექტემბრის #01-00/02 ბრძანებაში "2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #01-00/07 ქართულ უნივერსიტეტში საგნის განმეორებით შესწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #01-00/08 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 1 სექტემბრის #01-00/02 ბრძანებაში „2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #01-00/09 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/10 სასწავლო პროცესის სარეგულაციო ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/11 სამართლებრივი აქტებისა და ოფიციალური მიმოწერის სატიტულო ბლანკების მოქმედი ფორმების გაუქმებისა და ახალი ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-03/15 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში ფიზიკისა და მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე აბიტურიენტების პირობით ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/17 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/21 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მენიცერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/22 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა მათემატიკურ, კომპიუტერულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/23 საუნივერსიტეტო აკადემიური გნათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა სოციალურ მენიცერებათა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ