საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

სამსახურის უფროსი დავით გორგიაშვილი

მენეჯერი: თამარ მელითაური

მენეჯერი: ნუგზარ შონია

სპეციალისტი: ნინო აბრამიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები:

  • უზრუნველყოს უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია
  • უზუნველყოს სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებების საჯაროობა
  • უზრუნველყოს უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისათვის
  • უცხოურ უნივერსიტეტებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებაში ხელის შეწყობა
  • უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის საქმიანი ვიზიტების დაგეგმვა-ორგანიზება
  • სასწავლო-სამეცნიერო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღება-გავრცელება
  • უნივერსიტეტის შესაძლებლობების რეკლამირებაზე ზრუნვა
  • საქართველოში აკრედიტებულ დოპლომატიურ კორპუსსა და უცხოურ ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან ურთიერთობის დამყარება და თანამშრომლობა
  • პარტნიორი უნივერსიტეტების, სამეცნიერო დაწესებულებების დელეგაციების, სამინისტორებისა და სხვადასხვა სახელმწიფო სტურქტურების წარმომადგენლების, საელჩოს წარმომადგენლებისა და უცხოელი დელეგაციების მიღება-მასპინძლობის ორგანიზება
  • უნივერსიტეტში სხვადასხვა სახის კონფერენციების, სემინარების, საჯარო ლექციებისა და შეხვედრების ორგანიზება და გაშუქება

მიმაგრებული დოკუმენტები: