2020-08-06

შიდა მობილობა

2020 - 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობისთვის განსაზღვრული ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი  - 7 ადგილი;  
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 7 ადგილი; 
 • ისტორია - 5 ადგილი; 
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • სამართალი  - 5 ადგილი;
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი;
 • ქართული  ფილოლოგია - 5 ადგილი; 
 • საქართველოს ისტორია - 5 ადგილი; 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება -  10 ადგილი; 
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი;
 • ეკონომიკა  - 10 ადგილი;
 • ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 15 ადგილი; 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 10 ადგილი;
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია  - 10 ადგილი;

შენიშვნა:  სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს; 
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს.

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება) – 2020 წლის  25 აგვისტო – 2 სექტემბერი 
 • კრედიტების აღიარებისა და გასაუბრების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2020 წლის 26 აგვისტო - 3 სექტემბერი;    
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2020 წლის 27 აგვისტო - 3 სექტემბერი; 
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2020 წლის 4 სექტემბერი;
 • შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების/ბრძანებების პროექტის/პროექტების მომზადება და გამოცემა - 2020 წლის 7 სექტემბერი.

შიდა მობილობის განხორციელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება (ივსება სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოში - ოთახი N103);
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან  მისი ამონაწერი (შესაბამისი დეკანატის მიერ დამოწმებული);
 • 2020 – 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი (სწავლის სემესტრული საფასურის გადახდის) დოკუმენტი.

.