სტუდენტური გზამკვლევი

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია

დამატებით სემესტრში/საგანზე დარეგისტრირება

მობილობა/შიდა მობილობა

სტუდენტთა უფლება/მოვალეობები

სტატუსის აღდგენა/შეჩერება

სტატუსის შეწყვეტა

2021 წლის გაზაფხულის სემესტრის გადანაწილების გრაფიკი