თამარ ფხალაძე

განათლება:

 • 1993-1998 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის  ფაკულტეტი
 • 1998-2001 - თსუ კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრის ასპირანტი
  სპეციალობა - ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
  აკადემიური ხარისხი: ისტორიის  დოქტორი
  მოპოვების თარიღი: 16.05.2005
  დარგი/სპეციალობა: ისტორია
  თემის დასახელება: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში (პერიოდულ გამოცემათა მიხედვით).

სამუშაო გამოცდილება: 

 • 2002-2007 - ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი, ლექტორი;
 • 2005-2012  -  თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, ლექტორი; 
 • 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტი (მოწვეული პედაგოგი); 
 • 2013-2017 წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის (ფაკულტეტის) წამყვანი სპეციალისტი;
 • 2016-2017 წლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი(საბჭოს მდივანი); 
 • 2018 წლიდან დღემდე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მოწვეული პროფესორი);
 • 2018 წლიდან დღემდე სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი.

პუბლიკაციები:

 1. ქართველი სამღვდელოების ბრძოლა მშობლიური ენის დაცვისათვის (XIX საუკუნის ბოლო და XX საუკუნის დასაწყისი), კრ.: კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, თბ; 2000 წ. #9.
 2. ქართველი სამღვდელოების ბრძოლა ეროვნული განათლებისათვის (XIX-XX საუკუნეების მიჯნა), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული "საქართველო და ქრისტიანობა." თბ; 2001 წ.
 3. რუსი სამღვდელოების დამოკიდებულება ქართული ენისადმი XIX საუკუნის მეორე ნახევარში (პერიოდული მასალების მიხედვით), კრ.: კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, თბ; 2003 წ. #16.
 4. მშობლიური ენის პრობლემა ქალთა სასწავლებლებში და ქართველი სამღვდელოების ბრძოლა რუსიფიკაციის წინააღმდეგ XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, “ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები”. თბ; 2003 წ. #7.
 5. ქართველი სამღვდელოება და მშობლიური ენის საკითხი XIX საუკუნის II ნახევარში (პერიოდული მასალების მიხედვით). კრ.: კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, თბ; 2003 წ. # 17.
 6. თვითმპყრობელური რუსეთის ბრძოლა ქართული საეკლესიო ენის წინააღმდეგ XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. კრ. : კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, თბ; 2005 წ. #21.
 7. ქართული ენის საკითხი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის საეკლესიო-სამრევლო სკოლებში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი “მოამბე”, თბ; 2008წ. #10.
 8. თვითმპყრობელური რუსეთის ბრძოლა ქართული საეკლესიო ენის წინააღმდეგ (XIX ს. II ნახევარში). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012წ.
 9. ახალი მასალის გადაცემის სტრატეგიები ისტორიის გაკვეთილზე. ჟur. “მეცნიერება და ცხოვრება”. # 1(5). თბ. 2012წ.
 10. .ინტერკულტურული განათლება, ურთიერთობები და კვლევები საქართველოში. სიტუაციური ანალიზი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. T.2,Tb.2014წ.
 11. .ჟურნალი „მწყემსი“ განათლების აქტუალური პრობლემების შესახებ (XIX საუკუნის II ნახევარი), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. ტ.2, Tb.2015წ.
 12. მულტიკულტურული სკოლა,როგორც ინტეგრაციის ადგილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტთა მხარდაჭერა. სტატიათა კრებული, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,2017წ.

 კონფერენციები:

 1. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტი. ”ქრისტიანობა და საქართველო”. 2000 წ.
 2. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტი. კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2000 წ.
 3. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2003 წ.
 4. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკლესიის ისტორიისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 2003 წ. 
 5. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტი. საქართველოს ეკლესიის ისტორიისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2005 წ.
 6. ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსტიტეტისა და მცხეთის მუზეუმის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია. 2003 წ.
 7. შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. 2012 წ.
 8. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.დეკანოზ მელიტონ კელენჯერის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2014 წ.

უნარები:

 • კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, კვლევის.
 • საშუალო დონეზე ვფლობ რუსულს, გერმანულს.
 • ვფლობ კომპიუტერის საოფისე პროგრამებს.