თამარ ლალიაშვილი

განათლება:

 • 1982-1988 - ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა: იურისტი
 • 2010 - ბრემენის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1992-1993 - კონსულტანტი, საქართველოს მოქალაქეობის საკითხთა განყოფილების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • 1997-1998 - სტაჟიორ პროკურორი; ბრემენის ქალაქის პროკურატურის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა დეპარტამენტი, ბრემენის ქალაქის პროკურატურა
 • 1999-2000 - მოსამართლე, კრწანისი მთაწმინდის რაიონული სასამართლო, კრწანისი მთაწმინდის რაიონული სასამართლო
 • 2000-2001 - მოსამრთლე, თბილისის საოლქო სასამართლო
 • 2001-2006 - მოსამართლე, საქრთველოს უზენაესი სასამართლო
 • 2007-2010 - მეცნიერ-თანამშრომელი, ქ. ბრემენის უნივერსიტეტი
 • 2010 - ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი
 • 2013 - ასოცირებული პროფესორი, სახელობის ქართული უნივერსიტეტის  
 • 2018 - თავმჯდომარე, მოქალაქეობის საკითხთა კომისია

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი. იურისტთა სამყარო 2015, წიგნი
 2. Absprache Verfahren im deutschen, US-Amerikanichen und Georgischen Strafverfarensrecht in vergleichender Sicht, პეტერ ლანგის გამომცემლობა, 2012 საქართველოს პროკურატურის კონცეფცია, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი, 2012, წიგნი
 3. კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს შორის სამართალი და მსოფლიო, 2017, N2
 4. ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების დაცვა საქართველოს კონსტიტუციით, და ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციით, 2017, გრიგოლ რობაქიძის ჟურნალი
 5. ანგლო-ამერიკული და კონტინენტურ-ევროპული სისხლის სამართლის პროცესის სისტემების ჰარმონიული კონვერგენცია და მისი მნიშვნელობა ქართული სისხლის სამართლის სისტემისათვის, 2016 მართლმსაჯულება და კანონი , გვ. 17,  N4
 6. მოწმის სანდოობა და მისი შეფასების კრიტერიუმები, 2015 მართლმსაჯულება და  კანონი , N4, გვ 48
 7. მოწმის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამრთლის პროცესში, სამართალი და მსოფლიო, 2016, N4
 8. დამცველის მიერ  პროფესიული ფუნქციების შესრულების დაცვის სტრატეგია და ბრალდებულის პირადი მითითებები. გურამ ნაჭყებია-75 საიუბილეო კრებული 2016
 9. Lo sviluppo del diritto penale in Georgia, Studi sulla riforma penale post sozialita, Studies on Criminal Law Reform in the Post-Soviet Countries, Prima edizione, 2013, Padova University Press, p. 185-197
 10. Die etablierte illegal Praxis der Absprace in Georgien und Wege zu Problemlösung, Festschrift der Strafrechtlehrertagung, Verlag "Meridiani" 2013, I,S.275
 11. საპროცესო შეთანხმება გერმანული სისხლის სამრთლის პროცესის შესაბამისად. Negotiationg Punishment in German Criminal Law in Revista Forumul Judecatorilor Revista de trimestrialã atitudine i studii juridic no. 3/2009, P. 91-96
 12. წარსულის დაძლევის გზები, ჟურნალი ადვოკატი, 2013. N 3, P. 51- 59
 13. პირობითი მსჯავრი საქრთველოს სისხლის სამრთლში. Congress on The Criminal Law Reforms in the World and in Turkey, 2010.]

დამატებითი ინფორმაცია:

 • 2018 წ. აგვისტო. მაქს პლანკის საზოგადოების სტიპენდია. მაქს პლანკის საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუტი