2020-02-14

ცხადდება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში რიგგარეშე მობილობა დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის/აბიტურიენტებისთვის

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლაში 

 • სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - 5 ადგილი (სწავლის წლიური საფასური - 2450 ლარი);

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში   

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე - 60 ადგილი (სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი);
 • ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე - 15 ადგილი (სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი).  

მობილობით გადმოსულ ყველა სტუდენტს, უნივერსიტეტის რეგულაციებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით:

 • სახელმწიფო სასწავლო გრანტის არმქონე პირს დაუფინანსდება სწავლის წლიური საფასურის 20% (სწავლის წლიური გადასახადი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და  ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განესაზღვრებათ 1800 ლარის ოდენობით, ხოლო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე 1960  ლარის ოდენობით;
 • 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის მქონე  სტუდენტი მიიღებს 20%-ან   საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებას და სწავლის წლიური გადასახადი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და  ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განესაზღვრებათ 675 ლარის ოდენობით, ხოლო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე 705  ლარის ოდენობით; 
 • 70%-ნი სახელწიფო გრანტის მქონე  სტუდენტი  მიიღებს საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებას დარჩენილი 30%-ის ოდენობით და სწავლის წლიური გადასახადი მათ ყველა პროგრამაზე დაუფინანსდებათ სრულად, 
 • 100%-ნი სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტს მიეცემა სტიპენდია 125 ლარის ოდენობით
 • სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტებს სთავაზობს სწავლის სემესტრული/წლიური საფასურის გადახდის ეტაპობრივი გადახდის პირობებს.

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 • რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება)  - 2020 წლის  24 თებერვალი - 4 მარტი;
 • კრედიტების აღიარებისა და გასაუბრების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2020 წლის 25 თებერვალი - 5 მარტი;    
 • სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2020 წლის 26 თებერვალი -  6 მარტი;
 • დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად -  2020 წლის  9 მარტი;
 • მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება  და  წარდგენა  მართვის სისტემაში - 2020 წლის 10 მარტი.