წიგნის „ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები“ წარდგინება

2019 წლის 28 თებერვალს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზშიგაიმართა ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამარტლის სკოლის ქართველოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, ტარიელ ფუტკარაძის წიგნის „ქართველოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები“ წარდგინება.

ღონისძიება შესავალი სიტყვით გახსნა და წიგნის ღირსებებზე ისაუბრა ქართული უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ.
წიგნის შესახებ ისაუბრეს: წიგნის რედაქტორმა პროფესორმა მერაბ ჩუხუამ, პროფესორებმა: რევაზ შეროზიამ, ამირან გომართელმა, ნიკო ჯავახიშილმა, ლევან ჯიქიამ, ნომადი ბართაიამ, ლევან ბებურიშვილმა, პოეტმა ელგუჯა მარღიამ, საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატმა რეზო კემულარიამ.

მონოგრაფიაში საარქივო და სხვა დოკუმენტური წყაროების ანალიზის საფუძველზე აღწერილია რუსეთის იმპერიის 150-წლიანი საინფორმაციო ომი,რომელიც ქართველი ერის დასანაწევრებლად. წიგნში გაანალზიებულია დღეს ლინგვისტური ქართველოლოგიის წინაშე არსებულ ხუთი არსებით გამოწვევა: 1. საერთაშორისო აკადემიურ ველში ქართველი ერის ენობრივ-ეთნიკური ერთიანობის საწინააღმდეგო იდეოლოგემ(ებ)ის დაბალანსება /თავდაცვა საინფორმაციო ომში/; 2. „რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ ევრო-პული ქარტიის“ რატიფიცირების კონტექსტში საქართვე-ლოს ენობრივი სიტუაციის ადეკვატური აღწერა; 3. რუსული ენობრივი პოლიტიკის წიაღში შექმნილი ტერ-მინოლოგიური დივერსიების განეიტრალებით სწორ სა-ხელმწიფოებრივ ორიენტირთა გაბუნდოვნების თავიდან აცილება; 4. ქართული ენის პრესტიჟის შენარჩუნების მიზნითა და თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით, ქართუ-ლი ენის ტექნოლოგიზება (ავტომატური ორენოვანი აკა-დემიური თარგმანის განხორციელება); 5. საქართველოს სახელმწიფო ენის – ქართველთა დედა-ენის, ქართული (/ქართველური) სამწიგნობრო ენის – კონსტიტუციური სტატუსის დაცვის უზრუნველყოფა, ქართველური ზეპირი მეტყველებების შენარჩუნებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება და საქართველოს ამჟამინდელ საზღვრებს მიღმა დარჩენილი ქართველობის ენობრივი იდენტობის გადარჩენა.

წიგნი განკუთვნილია არა მხოლოდ სპეციალისტების, არამედ ქართველთა დედაენისა თუ კულტურის აქტუალური საკითხებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის. გამოკვლევაში ძირითადი ადგილი უჭირავს ხელისუფლებისათვის მომზადებულ რეკომენდაციებს, რომლებიც საყურადღებოა საინფორმაციო ომში საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისათვის. 

წიგნში გამოკვლევას ეთმობა 184 გვერდი; საარქივო და სხვა დოკუმენტური მასალების დანართს - 114 (დოკუმენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი პირველად იბეჭდება), წიგნის რეცენზიებს - 20; 22 გვერდს მოიცავს პირთა, ენათა, დიალექტთა, კილოკავთა,ასევე: ერების, ეთნოსების, ტომების, თემებისა და ტერმინების საძიებელი.
წიგნის რედაქტორია პროფ. მერაბ ჩუხუა; რეცენზენტები: პროფ. ნუგზარ ანთელავა, პროფ. ეკა დადიანი, პროფ. რევაზ შეროზია. წიგნის გარეკანის კომპოზიციას ამშვენებს დუტუ მეგრელის ფოტო. წიგნი დაიბეჭდა გამომცემლობა „უნივერსალში“.

დასასრულს პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ სტუმრებს მადლობა მოახსენა სტუმრობისა და მისი მონოგრაფიით დაინტერესებისთვის.