2019-07-22

ცხადდება 2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ვაკანტური ადგილები: 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • სამართალი  - 20 ადგილი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები - 20 ადგილი
 • ისტორია - 10 ადგილი
 • ქართული ფილოლოგია - 10 ადგილი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 • სამართალი - 10 ადგილი
 • საჯარო მმართველობა - 10 ადგილი

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:   

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 12 ადგილი
 • ტურიზმის ბიზნესი - 10 ადგილი
 • ეკონომიკა - 10 ადგილი
 • ფსიქოლოგია  - 12 ადგილი
 • კომპიუტერული მეცნიერება - 16 ადგილი;

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 9 ადგილი
 • ეკონომიკა - 8 ადგილი
 • სოციალური განწყობის ფსიქოლოგია - 10 ადგილი
 • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 3 ადგილი

შენიშვნა:

სწავლის წლიური საფასური ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა სამართლის და საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა შეადგენს 2250 ლარს, ხოლო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

 • სამართალი - 2450 ლარს
 • საჯარო მმართველობა  - 2350 ლარს

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 1. მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია (საბუთების მიღება)  - 2019 წლის  26 აგვისტო - 9 სექტემბერი
 2. კრედიტების აღიარებისა და გასაუბრების კომისიების მუშაობა და დასკვნების მომზადება -  2019 წლის 27 აგვისტო - 10 სექტემბერი
 3. სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის/უარის წერილობითი  დადასტურება - 2019 წლის 30 აგვისტო - 10 სექტემბერი
 4. დეკანატებისა და აღიარების კომისიების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა მობილობის ფარგლებში მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მოსამზადებლად - 2019 წლის 11 სექტემბერი
 5. მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და წარდგენა მართვის სისტემაში - 2019 წლის 13-16 სექტემბერი

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 1. განცხადება (ივსება ადგილზე);
 2. სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;
 4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის (ჩარიცხვის ბრძანება, სტატუსის შეჩერება, აღდგენა და სხვ.) ასლი   ან   მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული); მაგისტრანტებისათვის - ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესახებ;
 6. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ასლი ან მისი ამონაწერი (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დამოწმებული);
 7. სახელმწიფო/სოციალური გრანტის მქონე სტუდენტებმა  ცენტრის მიერ გაცემული ცნობა გრანტის გადმოტანის შესაძლებლობის, ოდენობის (ლარში) და დაფინანსების პერიოდის მითითებით.
 8. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების (არსებობის შემთხვევაში) ცენტრის მიერ აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 • ბრძანება 273-ს: ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდირა პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიებისა და ადმინისტრირების ვადების განსაზღვრის შესახებ